Všeobecné obchodní podmínky pro smlouvu o poskytnutí POS terminálu

 

Verze 3.4/2023

 

1. SMLUVNÍ STRANY

 

1.1. Tato Smlouva je uzavřena mezi společností Besteron a.s., IČO: 47866233, se sídlem Teslova 20a, 821 02 Bratislava, společnost zapsaná vObchodním rejstříku Městského soudu Bratislava III, oddíl Sa, vložka číslo 6004/B, („Besteron a.s.“) Obchodníkem.

(Besteron a.s. a Obchodník každý jako „Strana“ a společně jako „Strany“)

 

2. ÚČINNOST A UKONČENÍ

 

2.1. Smlouva nabývá účinnosti mezi Stranami po písemném potvrzení přijetí Žádosti o POS předložené Obchodníkem ze strany Besteron a.s. nebo doručením Zařízení v souladu s Žádostí o POS, podle toho, co nastane dříve („Den účinnosti“).

 

3. DEFINICE

 

3.1. Pojmy v této Smlouvě s velkým počátečním písmenem mají význam uvedený níže nebo jaký je výslovně uveden v jiné části těchto VOP:

a) „příslušenstvím“ se rozumí hardware nebo jiné příslušenství uvedené v Žádosti o POS a/nebo v Sazebníku poplatků;

b) Poskytovatel Platebních Služeb je poskytovatel platebních služeb, se kterým má Obchodník uzavřenou smlouvu o přijímání platebních karet a vyrovnání závazků vznikajících při používání platebních karet;

c) Host Systém Poskytovatele Platebních Služeb je technický host systém specifikovaný Poskytovatelem Platebních Služeb, který byl přijat a zaveden společností Besteron a.s. v jejím systému za účelem provádění Přesměrování Transakcí (v anglickém jazyce: Transaction Switching);

d) Smlouva jsou společně všechny následující dokumenty uzavřené mezi Obchodníkem a Besteron a.s.: Žádost o POS, tyto VOP a Ceník;

e) Pracovní Den znamená každý pracovní den mezi pondělím a pátkem (včetně), s výjimkou dnů pracovního klidu a státních svátků stanovených právními předpisy ve Slovenské republice;

f) Důvěrné Informace má význam uvedený v článku 13.1;

g) Odinstalační poplatek má význam uvedený v článku 6.7;

h) Den Účinnosti má význam uvedený v článku 2.1;

i) Zařízení znamená zařízení specifikované v Žádosti o POS, které bude dodáno v souladu s podmínkami Smlouvy, včetně Příslušenství uvedeného v Žádosti o POS;

j) Call Centrum Besteron znamená zvláštní telefonní číslo, na kterém Besteron a.s. poskytuje asistenční službu (v anglickém jazyce: Helpdesk) 1. a 2. úrovně;

k) VOP jsou tyto všeobecné podmínky vztahující se na Smlouvu o poskytnutí POS Terminálu;

l) Obchodník je obchodník uvedený v Žádosti o POS;

m) Obchodní místo je provoz nebo jiné obchodní místo Obchodníka, ve kterém je umístěn POS Terminál;

n) Měsíční Nájemné má význam uvedený v článku 6.2;

o) Kauce –finanční jistota při pronájmu Zařízení.í;

p) PCI/DSS znamená Standardy ochrany údajů v sektoru platebních karet (Payment Card Industry Data Security Standards), tak jak jsou stanoveny VISA a MasterCards;

q) Žádost o POS znamená návrh Obchodníka na uzavření Smlouvy o poskytnutí POS Terminálu;

r) Koupě POS má význam uvedený v článku 4.1;

s) Pronájem POS má význam uvedený v článku 4.1;

t) Sazebník poplatků je ceník zveřejněný nebo poskytnutý Obchodníkovi, který obsahuje poplatky za Zařízení, Příslušenství a jiné poplatky za služby nabídnuté společností Besteron a.s., v platném znění;

u) Specifikace Produktu je samostatná specifikace produktu, která tvoří součást Žádosti o POS, nebo je přílohou Žádosti o POS, která blíže vymezuje Zařízení;

v) Doba Pronájmu je doba, po kterou Besteron a.s. poskytuje Zařízení Obchodníkovi v souladu s možností Pronájmu POS;

w) Software má význam uvedený v článku 8.1;

x) Záruční Doba má význam uvedený v článku 5.4.

y) Smluvní pokuta má význam uvedený v článku. Jde o opkutu za porušení povinnosti vyplývající ze Smlouvy jednou ze Stran.

 

4. OBSAH SMLOUVY

 

4.1. Podle toho jakou možnost Obchodník zvolil v Žádosti o POS, Besteron a.s.

(i) prodá Zařízení Obchodníkovi podle článku 5 („Koupa POS“), nebo

(ii) pronajme Zařízení Obchodníkovi podle článku 6 („Pronájem POS“), a to za podmínek uvedených v Žádosti o POS a těchto VOP. V případě, že v Žádosti o POS není uvedeno, zda Obchodník má zájem o Pronájem POS nebo Koupi POS, nebo jsou-li zvoleny obě možnosti, Zařízení bude poskytnuto Obchodníkovi ve formě Koupy POS.

 

4.2 Zařízení bude odpovídat specifikaci uvedené v Žádosti o POSa poskytuje se výlučně za účelem jeho použití k provádění transakcí elektronickými platebními kartami. S výhradou článku 9.3 Besteron a.s. připojí po dobu trvání Smlouvy o poskytnutí POS Terminálu POS Terminál do jejího host systému a umožní přechod platebních transakcí z a do Host systému Poskytovatele Platebních Služeb („Přechod Transakcí“).

 

5. PRODEJ POS

 

5.1 Ustanovení uvedená v této Části 5 se vztahují pouze na prodej Zařízení Obchodníkovi (v případě, je-li v Žádosti o POS zvolena možnost „Prodej POS“).

 


5.2 Prodej Zařízení: Obchodník si kupuje Zařízení od Besteron a.s. za cenu stanovenou v Sazebníku, nebo za cenu jinak písemně dohodnutou mezi Obchodníkem a Besteron a.s vŽádosti o POS.

 


5.3 Besteron a.s. doručí Zařízení Obchodníkovi po uhrazení zálohové faktury za kupované Zařízení/Zařízení, kterou Besteron a. s. pošle Obchodníkovi po obdržení Žádosti oPOS. Zálohová faktura bude vystavena v plné výši vjednotkové ceně Zařízení určené Sazebníkem.

 

5.4. Záruka: Besteron a.s. ručí, že během období 12 měsíců ode dne doručení jakýchkoli částí („Záruční Doba“) Obchodníkovi bude Zařízení bez výrobních, mechanických nebo elektronických vad („Omezená Záruka“). Omezená Záruka se nevztahuje na případy (i) selhání sítě nebo nevhodné přípravy provozu, (ii) nehod, vandalismu, poškození, nesprávného použití Zařízení (včetně nedbalosti Obchodníka), (iii) živelných pohrom jako poškození v důsledku záplav nebo v důsledku blesku, ( iv) nedodržení pokynů týkajících se používání Zařízení uvedených v Provozním Manuálu nebo jiných pokynů Besteron a.s. Obchodníkovi, (v) poruch nebo poškození způsobených jakýmkoli softwarem, zdroji, příslušenstvím nebo jiným dodatečným externím zařízením, které Obchodníkovi neposkytla Besteron a.s., (vi) poruch nebo poškození způsobených Obchodníkem, včetně neautorizované úpravy nebo opravy. Strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že bateriové a akumulátorové jednotky dosáhnou mnohem rychleji jejich nejdelší životnosti, pokud Zařízení není nepřetržitě připojeno do zdroje elektrické energie (například během sezónního uzavření provozů) nebo, v případě akumulátorových jednotek, opakovaně plně vybito a znovu nabito.

 

5.5 Záruční servis bude poskytnut následovně:

a) Obchodník je povinen oznámit všechna selhání Zařízení Call Centru Besteron. Besteron a.s. se pokusí vyřešit příčiny selhání Zařízení a obnovit jeho provoz přes dálkový přístup prostřednictvím asistenční služby Besteron a.s. (podpora 1. a 2. úrovně). Asistenční služba Besteron a.s. se pokusí obnovit provoz Zařízení prostřednictvím telefonického rozhovoru s Obchodníkem a Obchodník je povinen následovat a dodržovat všechny pokyny Besteron a.s. za účelem obnovení provozu Zařízení.

b) V případě, že Zařízení nelze uvést do provozu prostřednictvím asistenční služby Besteron a.s., podpora 2. úrovně Besteron a.s. zajistí vyzvednutí vadného Zařízení v provozu Obchodníka kurýrem a jeho doručení společnosti Besteron a.s. Besteron a.s. po doručení vyhodnotí povahu poruchy Zařízení. Má-li Zařízení poruchu, na kterou se vztahuje Omezená Záruka, Besteron a.s. takové Zařízení Obchodníkovi bezplatně vymění a poskytne mu vhodné náhradní Zařízení.

 

5.6 Zařízení bude v době prodeje a po dobu trvání Záruční Doby v souladu s požadavky PCI/DSS. Po uplynutí Záruční Doby Besteron a.s. neručí a neodpovídá za soulad Zařízení s PCI/DSS nebo s jakýmikoli jinými požadavky vztahujícími se na Zařízení. S výjimkou výše uvedené odpovědnosti za shodu s PCI/DSS během Záruční Doby a Omezené Záruky, Besteron a.s. neodpovídá za použití nebo údržbu Zařízení a Příslušenství, jejich nefunkčnost, jejich opravu nebo servis.

 

5.7 Poplatky Besteron a.s. uvedené v Sazebníku se vztahují na (i) opravu nebo výměnu Zařízení v souvislosti s jeho poškozením nebo poruchou, na které se nevztahuje Omezená Záruka během Záruční Doby, a (ii) jakoukoli opravu nebo výměnu Zařízení po uplynutí Záruční Doby, a (iii) poskytnutí náhradního Zařízení po dobu trvání opravy nebo výměny v případě, že se na opravu nebo výměnu Zařízení s poruchou nevztahuje Omezená Záruka.

 

5.8 Odstranění Softwaru: Po uplynutí doby trvání Smlouvy, nebo po ukončení Smlouvy, nebo vždy když je POS Terminál mimo provoz (z jiného důvodu než pro dočasnou údržbu nebo sezónní pozastavení provozu), Obchodník umožní Besteron a.s. odstranit a vymazat Software nainstalovaný v POS Terminálu, a za tímto účelem poskytne Besteron a.s. veškerou potřebnou součinnost. Obchodník na základě žádosti Besteron a.s. (i) umožní Besteron a.s. fyzický přístup k POS Terminálu v místě provozu Obchodníka za účelem odstranění a výmazu Softwaru, (ii) odstraní nebo vymaže Software podle pokynů Besteron a.s. a na požádání Besteron a.s. potvrdí odstranění/výmaz Softwaru, nebo (iii) na vlastní náklady zašle POS Terminál za účelem odstranění a výmazu Softwaru společností Besteron a.s. v jejím provozu. Besteron a.s. po odstranění a výmazu Softwaru v jeho provozu vrátí POS Terminál Obchodníkovi.

 

6. PRONÁJEM POS

 

6.1 Ustanovení uvedená v této Části 6 se vztahují pouze na pronájem Zařízení Obchodníkovi (v případě, je-li v Žádosti o POS zvolena možnost „Pronájem POS“).

 


6.2 Pronájem Zařízení: Obchodník si pronajímá Zařízení od Besteron a.s. za měsíční nájemné uvedené v Sazebníku poplatků nebo za měsíční nájemné za Pronájem POS uvedené v Žádosti o POS („Měsíční Nájemné“). Besteron a.s. je vlastníkem Zařízení a je oprávněna poskytnout Obchodníkovi Zařízení jiného typu než je uvedeno v Žádosti o POS, pokud specifikace a vlastnosti poskytovaného Zařízení jsou na obdobné úrovni Zařízení uvedenému v Žádosti o POS.

 

6.3 Besteron a. s. má nárok požadovat od Obchodníka Kauci vsumě určené Sazebníkem poplatků za každé pronajaté zařízení, která bude sloužit ke krytí případných škod způsobených Obchodníkem na zařízení, smluvních pokut případně nedoplatků Obchodníka. Kauci může Besteron a.s. dle vlastního uvážení žádat uhradit zvláštní úhradou nebo může o částku kauce snížit částku prostředků, která má být připsána Obchodníkovi na účet na základě přijatých transakcí. Kauce bude Obchodníkovi po ukončení nájmu vrácena v plné výši, pokud Zařízení bude vráceno čisté a v bezvadném stavu, resp. bez známek jiného opotřebení nad rámce opotřebení způsobeného běžným užíváním Zařízení.. V případě, že zařízení bude vyžadovat výměnu nebo čištění nebo opravu je Besteron a. s. oprávněna uspokojit své nároky související s čištěním, opravou nebo pořízením nového Zařízení (resp. všechny nároky dle bodu 6.12.) z Kauce.

 

6.4. Doba pronájmu: Obchodník si pronajímá Zařízení na dobu určitou v trvání 36 měsíců („Doba Pronájmu“), která plyne ode dne doručení Zařízení Obchodníkovi. Strany se dohodly, že po uplynutí lhůty podle předchozí věty, se doba pronájmu Zařízení automaticky prodlužuje vždy o 12 měsíců, a to až do momentu, dokud nedojde ke kukončení pronájmu Zařízení, a to písemnou výpovědí s 1 měsíční výpovědní lhůtou, zaslanou jednou ze Stran druhé smluvní Straně.

 

6.5 Ve výjimečných a opodstatněných případech u sezónních aktivit Obchodníka může být Doba pronájmu stanovena na kratší období. Doba pronájmu jiná než 36 měsíců je dohodnuta mezi Obchodníkem aBesteron a.s. písemnou formou ve Smlouvě. Podle délky doby pronájmu se může jednat o: (i) krátkodobý pronájem v trvání 1 měsíc, (ii) nebo o sezónní pronájem v trvání minimálně 4 měsíce. Doba pronájmu začíná běžet ode dne doručení Zařízení Obchodníkovi. Strany se dohodly, že Doba pronájmu může být prodloužena o 1 měsíc na základě písemného oznámení e-mailem na e-mailovou adresu helpdesk@besteron.sk požadavky na prodloužení Obchodníkem společnosti Besteron nejméně 3 dny před uplynutím Doby pronájmu.

 

6.6 Při krátkodobém asezónním pronájmu Zařízení je výše měsíčního nájemného stanovena sazebníkem poplatků Besteron nebo na základě písemné dohody vŽádosti o POS. Měsíční nájemné podle předchozí věty se vztahuje i na každý měsíc prodloužené Doby pronájmu.

 

6.7 Obchodník jednostranně ukončí Smlouvu nebo Pronájem POS ve vztahu ke konkrétnímu POS Terminálu / Terminálům před uplynutím Doby Pronájmu, resp. před uplynutím automaticky prodloužené lhůty podle článku 6.4, nebo pokud Besteron ukončí Smlouvu v souladu s článkem 12.4, Obchodník je povinen zaplatit do 15 dnů od obdržení faktury od Besteron a.s. odinstalační poplatek v hodnotě 120 EUR (sto dvacet eur) bez DPH („Odinstalační poplatek“). Kromě toho, pokud Obchodník jednostranně ukončí Pronájem POS ve vztahu ke konkrétnímu POS Terminálu / Terminálům před uplynutím Doby Pronájmu, resp. před uplynutím automaticky prodloužené lhůty podle článku 6.3, nebo pokud Besteron ukončí Smlouvu v souladu s článkem 12.4, je Obchodník také povinen uhradit do 15 dnů od obdržení faktury Besteronu smluvní pokutu 10 eur bez DPH měsíčně za každý kalendářní měsíc na každé zařízení, za které by byl jinak povinen uhradit poplatek za Pronájem POS ve formě Měsíčního Nájemného do konce Doby Pronájmu.

 

6.8 Během Doby Pronájmu Zařízení nebude mít výrobní, mechanické a elektronické vady a bude v souladu s příslušnými požadavky PCI/DSS. S výjimkou článků 7.4 a 7.5 níže Besteron a.s. nese veškeré náklady na údržbu Zařízení (jeho opravu nebo výměnu).

 


6.9 Obchodník je povinen oznámit všechna selhání Zařízení Call Centru Besteron. Besteron a.s. se pokusí vyřešit příčiny selhání Zařízení a obnovit jeho provoz přes dálkový přístup prostřednictvím asistenční služby Besteron (podpora 1. a 2. úrovně). Asistenční služba Besteron se pokusí obnovit provoz Zařízení prostřednictvím telefonického rozhovoru s Obchodníkem a Obchodník je povinen následovat a dodržovat všechny pokyny za účelem obnovení provozu Zařízení. V případě, že Zařízení nelze uvést do provozu prostřednictvím asistenční služby Besteron, podpora 2. úrovně Besteron, na základě jejího vlastního uvážení: (i) navštíví provoz Obchodníka za účelem provedení opravy Zařízení, nebo (ii) zajistí vyzvednutí vadného Zařízení v provozu Obchodníka kurýrem a poskytne náhradní Zařízení. Besteron a.s. vyhodnotí povahu poruchy Zařízení během návštěvy v provozu Obchodníka nebo po doručení Zařízení.

 

6.10 Poplatky Besteron a.s. uvedené v Sazebníku se vztahují na opravu nebo výměnu Zařízení v souvislosti s poškozením nebo poruchou v případě i) selhání sítě nebo nevhodné přípravy provozu, (ii) nehod, vandalismu, poškození, nesprávného použití Zařízení (včetně nedbalosti Obchodníka), (iii) nedodržení pokynů týkajících se používání Zařízení uvedených v Provozním Manuálu nebo jiných pokynů Besteron a.s. Obchodníkovi, (iv) poruch nebo poškození způsobených jakýmkoli softwarem, zdroji, příslušenstvím nebo jiným dodatečným externím zařízením, které Obchodníkovi neposkytla Besteron a.s., (v) poruch nebo poškození způsobených Obchodníkem, včetně poruch a poškození způsobených neautorizovanou úpravou nebo opravou. Poplatky stanovené v Sazebníku se dále vztahují i ​​na případy, kdy se Besteron a.s. dostaví do místa provozu Obchodníka za účelem provedení opravy nebo údržby, avšak tyto nelze uskutečnit z důvodů na straně Obchodníka, nebo v případě, že Obchodník požádal Besteron a.s. o údržbu nebo opravu v provozu Obchodníka, ale žádná porucha nebo selhání Zařízení nebyla zjištěna. Strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že bateriové a akumulátorové jednotky dosáhnou mnohem rychleji jejich nejdelší životnosti, pokud Zařízení není nepřetržitě připojeno do zdroje elektrické energie (například během sezónního uzavření provozů) nebo, v případě akumulátorových jednotek, opakovaně plně vybito a znovu nabito. Obchodník je povinen udržovat Zařízení nepřetržitě připojené do zdroje elektrické energie (kromě případů běžné opravy nebo údržby.)

 

6.11 Obchodník nezřídí, neumožní nebo nepovolí vznik jakéhokoli věcného břemene nebo práva třetí osoby ve vztahu k Zařízení, nebo jeho části, dohodou nebo rozhodnutím soudu, bez předchozího písemného souhlasu Besteron a.s. a není oprávněn dát Zařízení, nebo jeho část, do podnájmu nebo je dále pronajmout bez předchozího písemného souhlasu Besteron a.s.

 


6.12 Vrácení Zařízení: Do 14 dnů po ukončení Smlouvy, nebo skončení jakékoli Doby Pronájmu, ve vztahu ke konkrétnímu POS Terminálu z jakéhokoli důvodu, Obchodník zajistí doručení POS terminálu, kterému končí nájem společnosti Besteron a.s. (nebo jejímu pověřenému smluvnímu partnerovi) na adresu, která bude předem oznámen Obchodníkovi ze strany Besteron a.s. V případě, že nebude společnosti Besteron a.s. doručený POS terminal v termínu 14 dní od ukončení smlouvy, bude takový POS Terminál považován za ztracený a Obchodník bude povinen uhradit Besteron a.s. Poplatek za ztrátu ve výši 296 eur bez DPH. Obchodník je povinen vrátit všechna Zařízení vyčištěná, v dobrém stavu a schopná provozu (s výjimkou běžného opotřebení). Pokud Obchodník vrátí Zařízení vadné nebo poškozené nebo Zařízení, které není vprovozu-schopném stavu kvůli neautorizované změně ve fyzickém vzhledu, neautorizovaném označení, špinavé nebo podobně, Besteron a.s. má nárok na úhradu poplatku za opravu dle posouzení výše škody společností Besteron a.s. až do výše 150 eur bez DPH. V případě, že nebude možné Zařízení opravit, nebo se oprava z obchodního hlediska stane nevýhodná, má Besteron a.s. nárok na úhradu částky za nové Zařízení.

 

7. SPOLEČNÁ USTANOVENÍ PRO PRONÁJEM POS A KOUPU POS

 

7.1 Ustanovení uvedená v tomto článku 7 se vztahují na poskytnutí Zařízení formou Prodeje POS, jakož i Pronájmu POS.

 

7.2 Doručení: Zařízení bude doručeno Obchodníkovi kurýrem na jeho adresu uvedenou v Žádosti o POS, nebo na jinou adresu písemně potvrzenou Stranami.

 


7.3 Změna nastavení Zařízení: Zařízení může umožnit změnu určitých parametrů nebo nastavení podle specifikace Produktu. Za změny v nastaveních Zařízení požadované Obchodníkem je Obchodník povinen uhradit společnosti Besteron a.s. částky uvedené v Sazebníku nebo jiné částky stanovené společností Besteron a.s. Změny v nastaveních Zařízení mohou být provedeny společností Besteron a.s. na dálku, nebo v místě provozu, v závislosti na technických požadavcích.

 

7.4 Instalace: Instalaci Zařízení provede Obchodník sám (samoinstalace) na základě pokynů pro instalaci obdržených od Besteron a.s. ve formě dokumentu zaslaného spolu se Zařízením, nebo samostatně v elektronické podobě. Všechny POS Terminály budou mít internetové připojení SLL a Obchodník připojí POS Terminál k internetu. Obchodník je povinen zajistit nepřetržitou dodávku elektrické energie a telekomunikačního / internetového připojení a splnit jiné technické požadavky na zajištění instalace a chodu Zařízení, které mu Besteron a.s. oznámila. Besteron a.s. poskytne Obchodníkovi zvláštní instalační kód prostřednictvím SMS nebo emailem, který musí Obchodník zadat do POS Terminálu během instalace. Instalace v místě provozu Obchodníka společností Besteron a.s. není zahrnuta v ceně, ale může být na požádání Obchodníka poskytnuta za dodatečný poplatek uvedený v Sazebníku.

 

7.5 Provoz: Obchodník (i) je povinen zajistit, aby Zařízení bylo provozováno a používáno výlučně pro účely stanovené ve Smlouvě kvalifikovanými osobami v souladu s Provozním Manuálem a všemi příslušnými provozními pokyny poskytnutými Besteron a.s.; (ii) je po dobu Záruční Doby (v případě Prodeje POS) nebo během Doby Pronájmu (v případě Pronájmu POS) povinen udržovat Zařízení v dobrém provozním stavu (s výjimkou běžného opotřebení); (iii) nesmí povolit nebo umožnit jakoukoli fyzickou změnu nebo modifikaci Zařízení, nebo změnu umístění Zařízení, bez předchozího písemného souhlasu Besteron a.s.; (iv) je povinen umožnit společnosti Besteron a.s. nebo jejím zástupcem vstoupit do provozních prostor Obchodníka během běžných pracovních hodin nebo jindy pro účely kontroly, testování, nebo opravy, nebo úpravy Zařízení; (v) je povinen udržovat Zařízení připojené k internetovým nebo telekomunikačním sítím podle požadavků Besteron a.s. a (vii) nesmí manipulovat se štítky nebo značkami na Zařízení prokazujícími vlastnictví Zařízení společností Besteron a.s. (v případě Pronájmu POS).

 

7.6 Určité POS Terminály dodané společností Besteron a.s. pracují s dočasnými datovými SIM kartami. SIM karty dodávané společností Besteron a.s. mohou být použity výlučně na zprávy o kreditních / debetních transakcích, nebo zprávy o Zařízeních dodaných společností Besteron a.s.. Obchodník odpovídá za všechny náklady spojené s neoprávněným použitím SIM karet společnosti Besteron a.s. v případě dodání POS Terminálu Obchodníkovi dle Smlouvy.

 

8. SOFTWARE

 

8.1 Zařízení je poskytováno s předinstalovanými platebními aplikacemi, bezpečnostními klíči a jiným softwarem, („Software“) který je potřebný pro řádné fungování Zařízení v souladu s jeho funkcionalitou a pro provádění Přechodu Transakcí. Na dobu trvání této Smlouvy uděluje Besteron a.s. Obchodníkovi nevýhradní, nepřevoditelnou, omezenou licenci na používání Softwaru za účelem Přechodu Transakcí při používání Zařízení.

 

8.2 Během trvání Smlouvy je Besteron a.s. oprávněná na základě vlastního uvážení udržovat, aktualizovat, upravit, změnit, nahradit nebo vyměnit jakoukoli součást Softwaru a Besteron a.s. ponese veškeré náklady týkající se takové změny, úpravy, náhrady nebo výměny. Obchodník je povinen udržovat POS Terminály připojené (online) pro údržbu a stahování Softwaru na dálku a je povinen provést další potřebné úkony požadované Besteron a.s. v souvislosti s výše uvedeným.

 

8.3 Obchodník není oprávněn zpřístupnit, kopírovat, měnit, upravovat, dekompilovat (získávat zdrojový kód), překládat, rozebírat nebo jiným způsobem zjišťovat jakýmikoli prostředky jakoukoli část Softwaru nebo odstranit (demontovat), mazat, blokovat, aktualizovat, upravovat nebo deaktivovat Software v POS Terminálu. Obchodník není oprávněn umožnit třetím stranám zpřístupnit, kopírovat, měnit, upravovat, dekompilovat (získávat zdrojový kód), překládat, rozebírat, nebo jiným způsobem zjišťovat jakýmikoli prostředky jakoukoli část Softwaru nebo odstranit (demontovat), mazat, blokovat, aktualizovat, upravovat způsobem měnit nebo deaktivovat Software v POS Terminálu.

 

9. ZÁVISLOST TŘETÍCH STRAN

 

9.1 Obchodník bere na vědomí, že Zařízení nemusí být kompatibilní se systémy Obchodníka nebo třetí strany, včetně, nikoli však výlučně, jakýchkoli systémů elektronických registračních pokladen, a Besteron a.s. není povinna zajistit kompatibilitu Zařízení se systémy Obchodníka nebo třetí strany.

 

9.2 Na bezdrátové POS Terminály se mohou vztahovat omezení ovlivňující jejich výkon, pokrytí, spolehlivost a schopnost zpracovávat transakce. Pokud Obchodník provozuje bezdrátové POS Terminály, Obchodník tímto potvrzuje, že si je vědom a souhlasí s omezeními, závazky a odpovědností, ovlivňujícími bezdrátové POS Terminály, které jsou uvedeny ve Specifikace Produktu, pokud je vyhotovena, nebo které mu byly jinak oznámeny společností Besteron a.s.

 


9.3 Povinnost společnosti Besteron a.s. poskytnout Zařízení a plnit si své závazky podle této Smlouvy jsou výslovně podmíněny včasným plněním ze strany Obchodníka a jakékoli třetí strany, kterou Obchodník angažuje a jejích příslušných povinností a závazků, včetně, nikoli však výlučně, dodávky energie a provozu telekomunikační linky a sítí potřebných k provozu Zařízení. Besteron a.s. neodpovídá za telekomunikační sítě provozované třetími stranami nebo připojitelnosti Zařízení do takových sítí.

 

10. PLATBY

 

10.1 Obchodník se zavazuje uhrazovat příslušné poplatky za Zařízení a za ostatní služby poskytované podle Smlouvy. Příslušné poplatky za Zařízení, Příslušenství a za ostatní služby společnosti Besteron a.s. jsou uvedeny bez DPH.

 

10.2 Měsíční Nájemné a jiné opakující se platby budou účtovány měsíčně a všechny ostatní částky budou účtovány do 15 dnů po dodání, není-li uvedeno jinak.

 


10.3 Je-li Obchodník v prodlení s úhradou příslušné částky podle této Smlouvy, Obchodník je povinen uhradit úrok z prodlení ve výši 0,05 % denně ze splatné částky, a to ode dne bezprostředně následujícího po dni splatnosti až do zaplacení. Pokud Obchodník nezaplatí jakoukoli částku splatnou podle této Smlouvy, Besteron a.s. je oprávněná, ale ne povinná, zaslat Obchodníkovi písemnou výzvu k zaplacení. Pokud je Obchodník v prodlení s úhradou jakékoli splatné částky po dobu více než 30 dnů, Besteron a.s. je oprávněna pozastavit poskytování všech služeb podle Smlouvy oposkytování platebních služeb, a to až do úhrady splatné částky spolu s úrokem z prodlení. Pozastavení poskytování služeb z důvodu neuhrazení splatného závazku Obchodníkem není porušením povinnosti Besteron a.s., a Besteron a.s. neodpovídá za jakékoli nároky v souvislosti s pozastavením poskytování služeb. Pokud je Obchodník v prodlení s úhradou jakékoli splatné částky po dobu více než 60 dnů, Besteron a.s. je oprávněna odstoupit od této smlouvy s okamžitým účinkem.

 

10.4 Obchodník tímto bere na vědomí, že Besteron a.s. může zrealizovat úhradu splatných pohledávek tak, že osumu neuhrazených splatných pohledávek sníží částku prostředků, která má být připsána Obchodníkovi na účet na základě přijatých transakcí. Uvedené představuje započtení pohledávky Besteron a.s. vůči Obchodníkovi proti pohledávce Obchodníka k vydání přijaté transakce.

 

11. ODPOVĚDNOST

 

11.1 Pokud ve Smlouvě nebo v těchto VOP není uvedeno jinak, při porušení jednotlivých smluvních povinností Stran, má poškozená Strana ve smyslu ustanovení § 373 a násl. zákona 513/1991 Sb. Obchodního zákoníku ve znění pozdějších předpisů právo na náhradu škody vzniklé v souvislosti s porušením smluvní povinnosti druhé Strany, ledaže porušující Strana prokáže, že porušení povinností bylo způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost ve smyslu příslušných ustanovení Obchodního zákoníku.

 


11.2 V případě, že Obchodník (i) poruší povinnost zdržet se jakýchkoliv zásahů do POS terminálů a jejich Softwarového vybavení, (ii) poruší podmínky licence k dílům, které jsou součástí Softwarového vybavení POS Terminálů podle těchto VOP nebo (iii) podnikne jiné nespecifikované úkony s cílem uskutečnit pomocí POS terminálu podvodnou platby, nebo jinou neoprávněnou operaci, bez ohledu zda se jedná o prokazatelně identifikovaný nekalý neúspěšný nebo úspěšný pokus, tak je Obchodník povinen zaplatit Besteron a.s. smluvní pokutu ve výši 5.000,- EUR (slovy: pět tisíc eur) za každý jednotlivý případ porušení.

 

11.3 V případě, že Obchodník poruší jakoukoli jinou povinnost dle Smlouvy nebo VOP, a toto porušení neodstraní ani do pěti (5) kalendářních dnů ode dne doručení písemného upozornění na toto porušení ze strany Besteron a.s., je Obchodník povinen zaplatit Besteron a.s. smluvní pokutu ve výši 50,- EUR (slovy: padesát eur) za každý jednotlivý případ porušení, a to za každý i započatý kalendářní týden prodlení se splněním předmětné povinnosti. Pokud se porušení týká více Obchodních míst, smluvní pokuta se uplatní za každé dotčené Obchodní místo samostatně.

 


11.4 Obchodník je zavázán plnit povinnost, jejíž splnění bylo zajištěno smluvní pokutou, i po jejím zaplacení. Zaplacením smluvní pokuty rovněž není dotčen nárok Besteron a.s. na náhradu škody způsobené tímto porušením v celém rozsahu.

 

12. TRVÁNÍ SMLOUVY

 

12.1 Smlouva o pronájmu Zařízení nabývá účinnosti Dnem účinnosti a uzavírá se na dobu určitou v trvání po Dobu pronájmu nebo prodloužené Doby pronájmu až do momentu, pokud nedojde kukončení Smlouvy jedním ze způsobů uvedených v této Smlouvě.

 


12.2 Smlouvu lze ukončit písemnou dohodou Smluvních stran, výpovědí smlouvy jedné ze Stran nebo odstoupením od smlouvy podle následujících bodů.

 


12.3 Každá ze Stran může ukončit tuto smlouvu písemnou výpovědí i bez uvedení důvodu s výpovědní dobou jeden (1) měsíc, která začíná běžet prvním (1.) dnem kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla písemná výpověď doručena druhé Straně. Strany se dohodly, že k zániku Smlouvy na základě výpovědi jedné ze Stran podle tohoto bodu může dojít nejdříve po uplynutí doby vázanosti trvání Smlouvy (to platí i při prodloužení smlouvy). Bude-li písemná výpověď jedné ze Stran doručena druhé Straně dříve, než jeden (1) měsíc před uplynutím doby vázanosti trvání Smlouvy, délka výpovědní doby se prodlužuje tak, že uplyne současně s uplynutím doby vázanosti trvání Smlouvy.

 

12.4 Besteron a.s. je oprávněna písemně odstoupit od této smlouvy z některého z následujících důvodů:

a) pokud Obchodník neuhradí příslušnou částku podle článku 10.3;

b) v případě uskutečnění nebo pokusu o uskutečnění podvodné platby platební kartou nebo jiné neoprávněné operace ze strany Obchodníka (včetně operací vůči třetím osobám), nedodržení stanovených limitů pro autorizaci nebo záměrné pozměňování účetních dokladů při přijímání platebních karet, nebo důvodné podezření z takového jednání.

c) opakované důvodné reklamace a stížnosti ze strany zákazníků Obchodníka na nedostatky spojené s používáním POS Terminálů uObchodníka.

d) pokud ve vztahu k Obchodníkovi dojde k podání návrhu na prohlášení konkursu na majetek Obchodníka, návrhu na povolení restrukturalizace Obchodníka, vstup Obchodníka do likvidace nebo zásadní zhoršení majetkových poměrů Obchodníka, které může mít podle názoru Besteron a.s. podstatný dopad na schopnost Obchodníka řádně si plnit závazky ze Smlouvy;

e) pokud Obchodník přestane přijímat platební karty nebo nemá uzavřenou platnou smlouvu o přijímání platebních karet s Poskytovatelem Platebních Služeb, a jehož technická specifikace je zahrnuta společností Besteron a.s. v Zařízení pro provádění Přechodu Transakcí;

f) pokud Obchodník závažným způsobem poruší jakékoli ustanovení této Smlouvy, včetně článku 7.5 a takové porušení nenapraví ve lhůtě 30 Pracovních Dnů následujících po písemném oznámení o porušení Obchodníkovi, zvláště se odvolávaje na tento článek 12.4f);

g) je-li Obchodník uveden na jakémkoli oficiálním sankčním seznamu, včetně sankčních seznamů Úřadu kontroly zahraničních aktiv Spojených států amerických (US Office of Foreign Assets Control, OFAC), sankčním seznamu EU a Bank of England.

 

12.5 Obchodník je oprávněn písemně odstoupit od této Smlouvy z některého z následovných důvodů:

a) pokud ve vztahu k Besteron a.s. dojde k podání návrhu na prohlášení konkursu na majetek Besteron a.s., návrhu na povolení restrukturalizace Besteron a.s., vstup Besteron a.s. do likvidace nebo zásadní zhoršení majetkových poměrů Besteron a.s., které může mít podle názoru Obchodníka podstatný dopad na schopnost Besteron a.s. řádně si plnit závazky ze Smlouvy;

b) pokud Besteron a.s. závažným způsobem poruší jakékoli ustanovení této Smlouvy a takové porušení nenapraví ve lhůtě 30 Pracovních Dnů následujících po písemném oznámení o porušení Besteron a.s., zvláště se odvolávajíc na tento článek 12.5b).

 

12.6 V případě ukončení Smlouvy odstoupením od Smlouvy v souladu s těmito VOP Smlouva zaniká dnem doručení písemného oznámení odstupující Strany o odstoupení od Smlouvy druhé Straně. Odstoupením od Smlouvy nejsou dotčeny (i) nárok Besteron a.s. na úhradu poplatků za poskytnutá plnění, (ii) nárok Besteron a.s. na zaplacení sankcí, (iii) nárok Besteron a.s. k náhradě škody, (iv) smluvní ustanovení týkající se volby práva, volby zákona a řešení sporů a (v) jiná ustanovení, která podle vůle Stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení Smlouvy.

 

12.7 Strany se dohodly, že Smlouvu lze ukončit výlučně způsoby uvedenými v tomto článku. 12; jakékoli jiné způsoby ukončení Smlouvy, vyplývající z obecně závazných právních předpisů České republiky, jsou výslovně vyloučeny, a to v nejširším možném rozsahu, v jakém takové vyloučení neodporuje ustanovením obecně závazných právních předpisů, od kterých se nelze odchýlit.

 

13. MLČANLIVOST

 

13.1 Důvěrné Informace jsou:

a) jakékoli údaje nebo informace, které jsou obchodně a konkurenčně citlivé údaje a nejsou veřejně dostupné a známé, včetně, nikoli však výlučně, produktů, informací o plánech, marketingových strategiích, financích, provozu, vztazích se zákazníky, profilech zákazníků, odhadovaných prodejích , obchodních plánech, a výsledků podnikání v minulosti, současných a budoucích výsledků podnikání Besteron a.s. nebo Obchodníka, jejich spřízněných osob, zákazníků, klientů a dodavatelů;

b) jakékoli vědecké nebo technické informace, design, proces, postup, vzorec nebo zlepšení, které mají obchodní hodnotu a jsou utajované, a jejich důvěrnost poskytuje společnosti Besteron a.s. nebo Obchodníkovi nebo jakékoli z jejich spřízněných osob konkurenční výhodu oproti jejich konkurentům;

c) všechny důvěrné nebo vlastní koncepty, dokumentace, zprávy, údaje, specifikace, počítačový software, zdrojový kód, objektový kód, vývojové diagramy, databáze, vynálezy, informace, know how a obchodní tajemství, bez ohledu na to, zda jsou či nejsou patentovatelné nebo předmětem autorského práva.

 

13.2 S výjimkou povolení na základě předchozího písemného oznámení druhé strany, každá strana:

a) omezí přístup svých zaměstnanců nebo zaměstnanců jejích spřízněných osob k Důvěrným Informacím, které obdržela, jen na ty, kteří o nich musí vědět v souvislosti s výkonem práv a povinnosti podle Smlouvy;

b) poučí své zaměstnance, kteří mají přístup k Důvěrným Informacím o jejich důvěrné povaze ao povinnosti zachovat mlčenlivost podle této Smlouvy;

c) zajistí ochranu Důvěrných Informací, alespoň na takové úrovni, jakou poskytuje ochraně vlastních informací a materiálů obdobných Důvěrným Informacím;

d) nezveřejní a nezpřístupní jakékoli Důvěrné Informace, které obdržela, třetím stranám;

 

13.3 Povinnost zachovávat mlčenlivost a omezení se nevztahují na jakékoli Důvěrné Informace, které:

a) byly veřejně dostupné před uzavřením této smlouvy nebo se následně staly veřejně dostupné bez zavinění příjemce Důvěrných informací;

b) byly jejich příjemcem zákonně získány od třetí strany bez povinnosti zachovávat mlčenlivost ve vztahu k takové třetí straně;

c) již strana v souladu se zákonem měla k dispozici před jejich doručením, přímo nebo nepřímo, od třetí strany;

d) musí být zveřejněny v soudním nebo správním řízení, nebo na základě rozhodnutí státního orgánu, nebo musí být zveřejněny na základě zákona, v každém z těchto případů, pokud je to možné, příslušná strana oznámí druhé straně povinnost zveřejnění a umožní druhé straně, aby na vlastní náklady vynaložila přiměřené úsilí předejít zveřejnění;

e) jsou následně a samostatně vytvořeny zaměstnanci, poradci nebo zástupci příjemce bez ohledu na Důvěrné Informace poskytnuté podle této Smlouvy; nebo

f) jsou zveřejněny příjemcem na základě předchozího písemného souhlasu druhé strany.

 

13.4V případě, že před uzavřením Smlouvy nebo v rámci jejího plnění Obchodník poskytne společnosti Besteron a.s. své osobní údaje (je-li Obchodník fyzickou osobou) nebo osobní údaje jiné fyzické osoby (osoby oprávněné jménem a na účet Obchodníka jednat nebo vykonávat konkrétní práva ze Smlouvy), dále jen „dotčená osoba“, Besteron a.s. bude osobní údaje dotyčné osoby zpracovávat pro účely plnění Smlouvy av souladu se zákonem. Informace o pravidlech ochrany osobních údajů společností Besteron a.s. jsou zveřejněny na web stránce besteron.cz (https://besteron.com/cz/ochrana-osobnich-udaju/).

 

14. RŮZNÁ USTANOVENÍ

 

14.1 Tato Smlouva a všechny vztahy s ní související se řídí příslušnými ustanoveními zákona č.j. 513/1991 Sb. Obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů.

 

14.2 Výslovná ustanovení Žádosti o POS mají přednost před ustanoveními VOP a Sazebníku, se kterými jsou v rozporu.

 

14.3 Tato smlouva nahrazuje všechna předchozí nebo současná ujednání a dohody mezi stranami ve vztahu k předmětu této smlouvy a je úplnou dohodou ohledně jejího předmětu.

 


14.4 Pokud jakýkoli soud rozhodne, že jakékoli ustanovení této Smlouvy je neplatné nebo nevykonatelné, takové ustanovení bude nahrazeno takovým platným a vymahatelným ustanovením, které vyjadřuje úmysl stran a smysl původního ustanovení.

 

14.5 Besteron a.s. je oprávněna na základě předchozího písemného oznámení Obchodníkovi převést a postoupit všechna nebo jakékoli z jejích práv a povinností podle této Smlouvy na třetí osobu, která je řádně oprávněna nabízet služby podle této Smlouvy Obchodníkovi. Práva a povinnosti Obchodníka patří výlučně Obchodníkovi a nejsou převoditelná bez předchozího písemného souhlasu Besteron a.s., a to bez ohledu na to, zda se převod uskutečňuje na základě smlouvy nebo ze zákona.

 


14.6 Besteron a.s. může zajistit část nebo všechny z poskytovaných služeb prostřednictvím subdodavatele. Besteron a.s. má právo na výběr subdodavatelů dle vlastního uvážení.

 


14.7 Obchodník souhlasí s tím, že (i) jakékoli započtení pohledávek Besteron a.s. proti prostředkům, které mají být vydány Obchodníkovi na základě přijatých transakcí a (ii) jakékoli zadržení prostředků, které mají být vydány Obchodníkovi na základě přijatých transakcí, nebude za žádných okolností považováno za nesplnění povinnosti nebo porušení povinnosti na straně zákazníka Obchodníka (tj. fyzické osoby nebo právnické) osoby, která provádí úhradu vprospěch Obchodníka).

 

14.8 Besteron a.s. je oprávněna jednostranně měnit tyto VOP, sazebník poplatků nebo Smlouvu kdykoli formou písemného oznámení (včetně emailu) příslušných změn těchto VOP nebo Smlouvy Obchodníkovi. Změny těchto VOP nebo Smlouvy nabudou účinnosti uplynutím lhůty 2 měsíců následujících po oznámení změn Obchodníkovi, pokud Obchodník tyto změny nenamítne v uvedené 2-měsíční lhůtě po jejich oznámení. V případě, že Obchodník namítne změny VOP nebo Smlouvy oznámené Besteron a.s., Besteron a.s. má právo ukončit Smlouvu písemnou výpovědí Obchodníkovi s výpovědní dobou 1 (jeden) týden. Všeobecné smluvní podmínky nebo jiné obvyklé podmínky nákupu nebo poskytování služeb Obchodníka se neuplatňují a jsou výslovně vyloučeny.

 

 

 

Sazebník poplatků naleznete zde: https://besteron.com/media/dn0dkw21/sazobník.pdf

 

 

 

VOP nabývá platnosti od 1.9.2023