Všeobecné obchodné podmienky pre zmluvu o poskytnutí POS terminálu

 

 

1. ZMLUVNÉ STRANY

 

1.1. Táto Zmluva je uzavretá medzi spoločnosťou Besteron, a.s., IČO: 47 866 233, so sídlom Teslová 20 /A, 821 02 Bratislava, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka číslo 6004/B, („B“) a Obchodníkom.

 

(B a Obchodník každý ako „Strana“ a spoločne ako „Strany“)

 

2. ÚČINNOSŤ A UKONČENIE

 

2.1. Zmluva je uzavretá a nadobúda účinnosť medzi Stranami po písomnom potvrdení prijatia Žiadosti o POS predloženej Obchodníkom zo strany B alebo doručením Zariadenia v súlade so Žiadosťou o POS, podľa toho, čo nastane skôr („Deň Účinnosti“).

 

3. DEFINÍCIE

 

3.1. Pojmy v tejto Zmluve s veľkým začiatočným písmenom majú význam uvedený nižšie alebo aký je výslovne uvedený v inej časti týchto VOP:

a) Príslušenstvo znamená hardvér alebo iné príslušenstvo uvedené v Žiadosti o POS a/alebo v Cenníku;

b) Poskytovateľ Platobných Služieb je poskytovateľ platobných služieb, s ktorým má Obchodník uzavretú zmluvu o prijímaní platobných kariet a vyrovnaní záväzkov vznikajúcich pri používaní platobných kariet;

c) Host Systém Poskytovateľa Platobných Služieb je technický host systém špecifikovaný Poskytovateľom Platobných Služieb, ktorý bol prijatý a zavedený spoločnosťou B v jej systéme na účely vykonávania Presmerovania Transakcií (v anglickom jazyku: Transaction Switching);

d) Zmluva sú spoločne všetky nasledujúce dokumenty uzavreté medzi Obchodníkom a B: Žiadosť o POS, tieto VOP, Cenník a Prevádzkový Manuál (v anglickom jazyku: Operating Guide);

e) Pracovný Deň znamená každý pracovný deň medzi pondelkom a piatkom (vrátane), s výnimkou dní pracovného pokoja a štátnych sviatkov stanovených právnymi predpismi v Slovenskej republike;

f) Dôverné Informácie má význam uvedený v článku 13.1;

g) Odinštalačný poplatok má význam uvedený v článku 6.4;

h) Deň Účinnosti má význam uvedený v článku 2.1;

i) Zariadenie znamená zariadenie špecifikované v Žiadosti o POS, ktoré bude dodané v súlade s podmienkami Zmluvy, vrátane Príslušenstva uvedeného v Žiadosti o POS;

j) Call Centrum B znamená osobitné telefónne číslo, na ktorom B poskytuje asistenčnú službu (v anglickom jazyku: Helpdesk) 1. a 2. úrovne;

k) VOP sú tieto všeobecné podmienky vzťahujúce sa na Zmluvu o poskytnutí POS Terminálu;

l) Obchodník je obchodník uvedený v Žiadosti o POS;

m) Obchodné miesto je prevádzka alebo iné obchodné miesto Obchodníka, v ktorom je umiestnený POS Terminál;

n) Minimálna Doba Prenájmu má význam uvedený v článku 6.3;

o) Mesačné Nájomné má význam uvedený v článku 6.2;

p) PCI/DSS znamená Štandardy ochrany údajov v sektore platobných kariet (Payment Card Industry Data Security Standards), tak ako sú stanovené VISA a MasterCards;

q) Žiadosť o POS znamená návrh Obchodníka na uzavretie Zmluvy o poskytnutí POS Terminálu;

r) Kúpa POS má význam uvedený v článku 4.1;

s) Prenájom POS má význam uvedený v článku 4.1;

t) Cenník je cenník zverejnený alebo poskytnutý B Obchodníkovi, ktorý obsahuje poplatky za Zariadenie, príslušenstvo a iné poplatky za služby ponúknuté B, v platnom znení;

u) Špecifikácia Produktu je samostatná špecifikáciu produktu, ktorá tvorí súčasť Žiadosti o POS, alebo je prílohou Žiadosti o POS, ktorá bližšie vymedzuje Zariadenie;

v) Doba Prenájmu je doba, počas ktorej B poskytuje Zariadenie Obchodníkovi v súlade s možnosťou Prenájmu POS;

w) Softvér má význam uvedený v článku 8.1;

x) Záručná Doba má význam uvedený v článku 5.3.

 

4. OBSAH ZMLUVY

 

4.1 Podľa toho, akú možnosť Obchodník zvolil v Žiadosti o POS, B (i) predá Zariadenie Obchodníkovi podľa článku 5 („Kúpa POS“), alebo (ii) prenajme Zariadenie Obchodníkovi podľa článku 6 („Prenájom POS“), a to za podmienok uvedených v týchto VOP. V prípade, ak v Žiadosti o POS nie je uvedené, či Obchodník má záujem o Prenájom POS alebo Kúpu POS, alebo ak sú zvolené obe možnosti, Zariadenie bude poskytnuté Obchodníkovi vo forme Kúpy POS.

 

4.2 Zariadenie bude zodpovedať špecifikácii uvedenej v Žiadosti o POS a Špecifikácii Produktu, ak bola vyhotovená, a poskytuje sa výlučne za účelom jeho použitia na vykonávanie transakcií elektronickými platobnými kartami. S výhradou článku 3 B pripojí počas trvania Zmluvy o poskytnutí POS Terminálu POS Terminál do jej host systému a umožní prechod platobných transakcií z a do Host systému Poskytovateľa Platobných Služieb („Prechod Transakcií“).

 

5. KÚPA POS

 

5.1 Ustanovenia uvedené v tejto Časti 5 sa vzťahujú len na predaj Zariadenia Obchodníkovi (v prípade, ak je v Žiadosti o POS zvolená možnosť „Kúpa POS“).

 

5.2 Kúpa Zariadenia: Obchodník si kupuje Zariadenie od B za cenu za Kúpu POS stanovenú v Cenníku, alebo za cenu inak písomne dohodnutú medzi Obchodníkom a B.

 

5.3 Záruka: B ručí, že počas obdobia 12 mesiacov odo dňa doručenia akýchkoľvek častí („Záručná Doba“) Obchodníkovi bude Zariadenie bez výrobných, mechanických alebo elektronických vád („Obmedzená Záruka“). Obmedzená Záruka sa nevzťahuje na prípady (i) zlyhania siete alebo nevhodnej prípravy prevádzky, (ii) nehôd, vandalizmu, poškodenia, nesprávneho použitia Zariadenia (vrátane nedbanlivosti Obchodníka), (iii) živelných pohrôm ako poškodenia v dôsledku záplav alebo v dôsledku blesku, (iv) nedodržania pokynov týkajúcich sa používania Zariadenia uvedených v Prevádzkovom Manuále alebo iných pokynov B Obchodníkovi, (v) porúch alebo poškodení spôsobených akýmkoľvek softvérom, zdrojmi, príslušenstvom alebo iným dodatočným externým zariadením, ktoré Obchodníkovi neposkytla B, (vi) porúch alebo poškodení spôsobených Obchodníkom, vrátane neautorizovanej úpravy alebo opravy. Strany berú na vedomie a súhlasia s tým, že batériové a akumulátorové jednotky dosiahnu oveľa rýchlejšie ich najdlhšiu životnosť, ak Zariadenie nie je nepretržite pripojené do zdroja elektrickej energie (napríklad počas sezónneho uzatvorenia prevádzok) alebo, v prípade akumulátorových jednotiek, opakovane plne vybité a znova nabité.

 

5.4. Záručný servis bude poskytnutý nasledovne:

a) Obchodník je povinný oznámiť všetky zlyhania Zariadenia Call Centru B. B sa pokúsi vyriešiť príčiny zlyhania Zariadenia a obnoviť jeho prevádzku cez diaľkový prístup prostredníctvom asistenčnej služby B (podpora 1. a 2. úrovne). Asistenčná služba B sa pokúsi obnoviť prevádzku Zariadenia prostredníctvom telefonického rozhovoru s Obchodníkom a Obchodník je povinný nasledovať a dodržiavať všetky pokyny B za účelom obnovenia prevádzky Zariadenia.

b) V prípade ak Zariadenie nie je možné uviesť do prevádzky prostredníctvom asistenčnej služby B, podpora 2. úrovne B zabezpečí vyzdvihnutie vadného Zariadenia v prevádzke Obchodníka kuriérom a jeho doručenie spoločnosti B. B po doručení vyhodnotí povahu poruchy Zariadenia. Ak má Zariadenie poruchu, na ktorú sa vzťahuje Obmedzená Záruka, B takéto Zariadenie Obchodníkovi bezplatne vymení a poskytne mu vhodné náhradné Zariadenie.

 

5.5 Zariadenie bude v čase predaja a počas trvania Záručnej Doby v súlade s požiadavkami PCI/DSS. Po uplynutí Záručnej Doby B neručí a nezodpovedá za súlad Zariadenia s PCI/DSS alebo s akýmikoľvek inými požiadavkami vzťahujúcimi sa na Zariadenie. S výnimkou vyššie uvedenej zodpovednosti za zhodu s PCI/DSS počas Záručnej Doby a Obmedzenej Záruky, B nezodpovedá za použitie alebo údržbu Zariadenia a Príslušenstva, ich nefunkčnosť, ich opravu alebo servis.

 

5.6 Poplatky B uvedené v Cenníku sa vzťahujú na (i) opravu alebo výmenu Zariadenia v súvislosti s jeho poškodením alebo poruchou, na ktoré sa nevzťahuje Obmedzená Záruka počas Záručnej Doby, a (ii) akúkoľvek opravu alebo výmenu Zariadenia po uplynutí Záručnej Doby, a (iii) poskytnutie náhradného Zariadenia počas trvania opravy alebo výmeny v prípade, ak sa na opravu alebo výmenu Zariadenia s poruchou nevzťahuje Obmedzená Záruka.

 

5.7 Odstránenie Softvéru: Po uplynutí doby trvania Zmluvy, alebo po ukončení Zmluvy, alebo vždy keď je POS Terminál mimo prevádzky (z iného dôvodu ako pre dočasnú údržbu alebo sezónne pozastavenie prevádzky), Obchodník umožní B odstrániť a vymazať Softvér nainštalovaný v POS Terminále, a za týmto účelom poskytne B všetku potrebnú súčinnosť. Obchodník na základe žiadosti B (i) umožní B fyzický prístup k POS Terminálu v mieste prevádzky Obchodníka za účelom odstránenia a výmazu Softvéru, (ii) odstráni alebo vymaže Softvér podľa pokynov B a na požiadanie B potvrdí odstránenie/výmaz Softvéru, alebo (iii) na vlastné náklady zašle POS Terminál za účelom odstránenia a výmazu Softvéru spoločnosťou B v jej prevádzke. B po odstránení a výmaze Softvéru v jeho prevádzke vráti POS Terminál Obchodníkovi.

 

5.8 Objednanie zariadenia prostredníctvom e-shopu nepredstavuje automatickú kúpu zariadenia. Po odoslaní objednávky prostredníctvom e-shopu bude zákazníka následne kontaktovať obchodné oddelenie a objednávka bude spracovaná ako Žiadosť o POS.

 

6. PRENÁJOM POS

 

6.1 Ustanovenia uvedené v tejto Časti 6 sa vzťahujú len na prenájom Zariadenia Obchodníkovi (v prípade, ak je v Žiadosti o POS zvolená možnosť „Prenájom POS“).

 

6.2 Prenájom Zariadenia (ďalej aj ako „Prenájom POS“): Obchodník si prenajíma Zariadenie od B za mesačné nájomné uvedené v Žiadosti o POS, alebo za mesačné nájomné za Prenájom POS uvedené v Cenníku, alebo za inú cenu dohodnutú medzi Obchodníkom a B v písomnej forme („Mesačné Nájomné“). B je vlastníkom Zariadenia a je oprávnenaý poskytnúť Obchodníkovi Zariadenie iného typu ako je uvedené v Žiadosti o POS, pokiaľ špecifikácia a vlastnosti poskytovaného Zariadenia sú na obdobnej úrovni Zariadeniu uvedenému v Žiadosti o POS.

 

6.3 Doba prenájmu: Obchodník si prenajíma Zariadenie na dobu určitú v trvaní 36 mesiacov, alebo inú dobu prenájmu dohodnutú medzi Obchodníkom a B v písomnej forme („Minimálna Doba Prenájmu“), ktorá plynie odo dňa doručenia Zariadenia Obchodníkovi. Strany sa dohodli, že po uplynutí lehoty podľa predchádzajúcej vety, sa doba prenájmu Zariadenia automaticky predlžuje vždy o 12 mesiacov, a to až do momentu, pokiaľ nedôjde k ukončeniu prenájmu Zariadenia, a to písomnou výpoveďou s 1 mesačnou výpovednou lehotou, zaslanou jednou zo Strán druhej zmluvnej Strane.

 

6.4. Ak Obchodník jednostranne ukončí Zmluvu alebo Prenájom POS vo vzťahu ku konkrétnemu POS Terminálu / Terminálom pred uplynutím Minimálnej Doby Prenájmu, resp. pred uplynutím automaticky predĺženej lehoty podľa článku 6.3, alebo ak B ukončí Zmluvu v súlade s článkom 4, Obchodník je povinný zaplatiť do 15 dní od obdržania faktúry B odinštalačný poplatok v hodnote 60 EUR (šesťdesiat euro) bez DPH („Odinštalačný poplatok“). Okrem toho, ak Obchodník jednostranne ukončí Zmluvu alebo Prenájom POS vo vzťahu ku konkrétnemu POS Terminálu / Terminálom pred uplynutím Minimálnej Doby Prenájmu, resp. pred uplynutím automaticky predĺženej lehoty podľa článku 6.3, alebo ak B ukončí Zmluvu v súlade s článkom 12.4, je Obchodník taktiež povinný uhradiť do 15 dní od obdržania faktúry B zmluvnú pokutu v sume, ktorú by bol inak povinný uhradiť za Prenájom POS vo forme Mesačného Nájomného v období od ukončenia Zmluvy alebo Prenájmu POS do konca Minimálnej Doby Prenájmu, resp. do konca automaticky predĺženej lehoty podľa článku 6.3.

 

6.5 Počas Doby Prenájmu Zariadenie nebude mať výrobné, mechanické a elektronické vady a bude v súlade s príslušnými požiadavkami PCI/DSS. S výnimkou podľa článkov 4 a 7.5 nižšie B znáša všetky náklady na údržbu Zariadenia (jeho opravu alebo výmenu).

 

6.6 Obchodník je povinný oznámiť všetky zlyhania Zariadenia Call Centru B. B sa pokúsi vyriešiť príčiny zlyhania Zariadenia a obnoviť jeho prevádzku cez diaľkový prístup prostredníctvom asistenčnej služby B (podpora 1. a 2. úrovne). Asistenčná služba B sa pokúsi obnoviť prevádzku Zariadenia prostredníctvom telefonického rozhovoru s Obchodníkom a Obchodník je povinný nasledovať a dodržiavať všetky pokyny B za účelom obnovenia prevádzky Zariadenia. V prípade, ak Zariadenie nie je možné uviesť do prevádzky prostredníctvom asistenčnej služby B, podpora 2. úrovne B, na základe jej vlastného uváženia: (i) navštívi prevádzku Obchodníka za účelom vykonania opravy Zariadenia, alebo (ii) zabezpečí vyzdvihnutie vadného Zariadenia v prevádzke Obchodníka kuriérom a poskytne náhradné Zariadenie. B vyhodnotí povahu poruchy Zariadenia počas návštevy v prevádzke Obchodníka alebo po doručení Zariadenia.

 

6.7 Poplatky B uvedené v Cenníku sa vzťahujú na opravu alebo výmenu Zariadenia v súvislosti s poškodením alebo poruchou v prípade i) zlyhania siete alebo nevhodnej prípravy prevádzky, (ii) nehôd, vandalizmu, poškodenia, nesprávneho použitia Zariadenia (vrátane nedbanlivosti Obchodníka), (iii) nedodržania pokynov týkajúcich sa používania Zariadenia uvedených v Prevádzkovom Manuále alebo iných pokynov B Obchodníkovi, (iv) porúch alebo poškodení spôsobených akýmkoľvek softvérom, zdrojmi, príslušenstvom alebo iným dodatočným externým zariadením, ktoré Obchodníkovi neposkytla , (v) porúch alebo poškodení spôsobených Obchodníkom, vrátane porúch a poškodení spôsobených neautorizovanou úpravou alebo opravou. Poplatky B stanovené v Cenníku sa ďalej vzťahujú aj na prípady, kedy sa B dostaví do miesta prevádzky Obchodníka za účelom vykonania opravy alebo údržby, avšak tieto nie je možné uskutočniť z dôvodov na strane Obchodníka, alebo v prípade, ak Obchodník požiadal B o údržbu alebo opravu v prevádzke Obchodníka, ale žiadna porucha alebo zlyhanie Zariadenia neboli zistené. Strany berú na vedomie a súhlasia s tým, že batériové a akumulátorové jednotky dosiahnu oveľa rýchlejšie ich najdlhšiu životnosť, ak Zariadenie nie je nepretržite pripojené do zdroja elektrickej energie (napríklad počas sezónneho uzatvorenia prevádzok) alebo, v prípade akumulátorových jednotiek, opakovane plne vybité a znova nabité. Obchodník je povinný udržiavať Zariadenie nepretržite pripojené do zdroja elektrickej energie (okrem prípadov bežnej opravy alebo údržby.)

 

6.8 Obchodník nezriadi, neumožní alebo nepovolí vznik akéhokoľvek vecného bremena alebo práva tretej osoby vo vzťahu k Zariadeniu, alebo jeho časti, dohodou alebo rozhodnutím súdu, bez predchádzajúceho písomného súhlasu B a nie je oprávnený dať Zariadenie, alebo jeho časť, do podnájmu alebo ich ďalej prenajať bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti B.

 

6.9 Vrátenie Zariadenia: Do 5 pracovných dní po skončení platnosti, alebo po ukončení Zmluvy, alebo skončení akejkoľvek Doby Prenájmu, vo vzťahu ku konkrétnemu POS Terminálu z akéhokoľvek dôvodu, Obchodník zabezpečí dostupnosť POS terminálu na prebratie B (alebo povereným zmluvným partnerom B) na adrese Obchodníka v termíne, ktorý bude vopred oznámený Obchodníkovi zo strany B. V prípade pokiaľ B nie je umožnené prevziať POS terminal od Obchodníka v oznámenom termíne, B oznámi Obchodníkovi nový termín prevzatia POS terminálu. Pokiaľ nebude B umožnené prevziať POS terminal ani v náhradnom termíne, bude takýto POS Terminál považovaný za stratený a Obchodník bude povinný uhradiť B Poplatok za stratu vo výške 350 eur bez DPH. Obchodník je povinný vrátiť všetky Zariadenia vyčistené, v dobrom stave a schopné prevádzky (s výnimkou bežného opotrebenia). Ak Obchodník vráti Zariadenie vadné alebo poškodené alebo Zariadenie, ktoré nie je v prevádzky-schopnom stave kvôli neautorizovanej zmene vo fyzickom vzhľade, neautorizovanom označení, špinavé alebo podobne, B má nárok na úhradu poplatku za opravu vo výške 80 eur bez DPH. V prípade, pokiaľ nie je možné Zariadenie opraviť, alebo pokiaľ je oprava z obchodného hľadiska nevýhodná, má B nárok na úhradu sumy za nové Zariadenie.

 

7. SPOLOČNÉ USTANOVENIA PRE PRENÁJOM POS A KÚPU POS

 

7.1 Ustanovenia uvedené v tomto článku 7 sa vzťahujú na poskytnutie Zariadení formou Kúpy POS, ako aj Prenájmu POS.

 

7.2 Doručenie: Zariadenie bude doručené Obchodníkovi kuriérom na jeho adresu uvedenú v Žiadosti o POS, alebo na inú adresu písomne potvrdenú Stranami.

 

7.3 Zmena nastavení Zariadenia: Zariadenie môže umožniť zmenu určitých parametrov alebo nastavení podľa Špecifikácie Produktu. Za zmeny v nastaveniach Zariadenia požadované Obchodníkom je Obchodník povinný uhradiť B sumy uvedené v Cenníku alebo iné sumy stanovené B. Zmeny v nastaveniach Zariadenia môžu byť vykonané spoločnosťou B na diaľku, alebo v mieste prevádzky, v závislosti od technických požiadaviek.

 

7.4 Inštalácia: Inštaláciu Zariadenia vykoná Obchodník sám (samoinštalácia) na základe pokynov pre inštaláciu obdržaných od B vo forme dokumentu zaslaného spolu so Zariadením, alebo samostatne v elektronickej podobe. Všetky POS Terminály budú mať internetové pripojenie SLL a Obchodník pripojí POS Terminál k internetu. Obchodník je povinný zabezpečiť nepretržitú dodávku elektrickej energie a telekomunikačného / internetového pripojenia a splniť iné technických požiadavky na zabezpečenie inštalácie a chodu Zariadenia, ktoré mu B oznámila. B poskytne Obchodníkovi osobitný inštalačný kód prostredníctvom SMS alebo emailom, ktorý musí Obchodník zadať do POS Terminálu počas inštalácie. Inštalácia v mieste prevádzky Obchodníka spoločnosťou B nie je zahrnutá v cene, ale môže byť na požiadanie Obchodníka poskytnutá za dodatočný poplatok uvedený v Cenníku.

 

7.5 Prevádzka: Obchodník (i) je povinný zabezpečiť, aby Zariadenie bolo prevádzkované a používané výlučne na účely stanovené v Zmluve kvalifikovanými osobami v súlade s Prevádzkovým Manuálom a všetkými príslušnými prevádzkovými pokynmi poskytnutými B; (ii) je počas Záručnej Doby (v prípade Kúpy POS) alebo počas Doby Prenájmu (v prípade Prenájmu POS) povinný udržiavať Zariadenie v dobrom prevádzkovom stave (s výnimkou bežného opotrebenia); (iii) nesmie povoliť alebo umožniť akúkoľvek fyzickú zmenu alebo modifikáciu Zariadenia, alebo zmenu umiestnenia Zariadenia, bez predchádzajúceho písomného súhlasu B; (iv) je povinný umožniť spoločnosti B alebo jej zástupcom vstúpiť do prevádzkových priestorov Obchodníka počas bežných pracovných hodín alebo inokedy na účely kontroly, testovania, alebo opravy, alebo úpravy Zariadenia; (v) je povinný udržiavať Zariadenie pripojené k internetovým alebo telekomunikačným sieťam podľa požiadaviek B a (vii) nesmie manipulovať so štítkami alebo značkami na Zariadení preukazujúcimi vlastníctvo Zariadenia spoločnosťou B (v prípade Prenájmu POS).

 

7.6 Určité POS Terminály dodané spoločnosťou B pracujú s dočasnými dátovými SIM kartami. SIM karty dodávané spoločnosťou B môžu byť použité výlučne na správy o kreditných / debetných transakciách, alebo správy o Zariadeniach dodaných spoločnosťou B. Obchodník zodpovedá za všetky náklady spojené s neoprávneným použitím SIM kariet spoločnosti B v prípade dodania POS Terminálu Obchodníkovi podľa Zmluvy.

 

7.7 Obchodník je povinný oznámiť spoločnosti B všetky zmeny podmienok akceptácie kariet stanovené v zmluve medzi Obchodníkom a Poskytovateľom Platobných Služieb, alebo na základe zmluvy medzi Obchodníkom a Poskytovateľom Platobných Služieb, alebo technické zmeny host systému Poskytovateľa Platobných Služieb.

 

8. SOFTVÉR

 

8.1 Zariadenie je poskytované s predinštalovanými platobnými aplikáciami, bezpečnostnými kľúčmi a iným softvérom, („Softvér“) ktorý je potrebný na riadne fungovanie Zariadenia v súlade s jeho funkcionalitou a na vykonávanie Prechodu Transakcií. Na dobu trvania tejto Zmluvy udeľuje B Obchodníkovi nevýhradnú, neprevoditeľnú, obmedzenú licenciu na používanie Softvéru za účelom Prechodu Transakcií pri používaní Zariadenia.

 

8.2 Počas trvania Zmluvy je B oprávnená na základe vlastného uváženia udržiavať, aktualizovať, upraviť, zmeniť, nahradiť alebo vymeniť akúkoľvek súčasť Softvéru a B bude znášať všetky náklady týkajúce sa takejto zmeny, úpravy, náhrady alebo výmeny. Obchodník je povinný udržiavať POS Terminály pripojené (online) na údržbu a sťahovanie Softvéru na diaľku a je povinný vykonať ďalšie potrebné úkony požadované B v súvislosti s vyššie uvedeným.

 

8.3 Obchodník nie je oprávnený sprístupniť, kopírovať, meniť, upravovať, dekompilovať (získavať zdrojový kód), prekladať, rozoberať, alebo iným spôsobom zisťovať akýmikoľvek prostriedkami akúkoľvek časť Softvéru alebo odstrániť (demontovať), mazať, blokovať, aktualizovať, upravovať alebo iným spôsobom meniť alebo deaktivovať Softvér v POS Terminále. Obchodník nie je oprávnený umožniť tretím stranám sprístupniť, kopírovať, meniť, upravovať, dekompilovať (získavať zdrojový kód), prekladať, rozoberať, alebo iným spôsobom zisťovať akýmikoľvek prostriedkami akúkoľvek časť Softvéru alebo odstrániť (demontovať), mazať, blokovať, aktualizovať, upravovať alebo iným spôsobom meniť alebo deaktivovať Softvér v POS Terminále.

 

9. ZÁVISLOSŤ TRETÍCH STRÁN

 

9.1 Obchodník berie na vedomie, že Zariadenie nemusí byť kompatibilné so systémami Obchodníka alebo tretej strany, vrátane, nie však výlučne, akýchkoľvek systémov elektronických registračných pokladníc, a B nie je povinná zabezpečiť kompatibilitu Zariadenia so systémami Obchodníka alebo tretej strany.

 

9.2 Na bezdrôtové POS Terminály sa môžu vzťahovať obmedzenia ovplyvňujúce ich výkon, pokrytie, spoľahlivosť a schopnosť spracovávať transakcie. Ak Obchodník prevádzkuje bezdrôtové POS Terminály, Obchodník týmto potvrdzuje, že si je vedomý a súhlasí s obmedzeniami, záväzkami a zodpovednosťou, ovplyvňujúcimi bezdrôtové POS Terminály, ktoré sú uvedené v Špecifikácii Produktu, ak je vyhotovená, alebo ktoré mu boli inak oznámené spoločnosťou B.

 

9.3 Povinnosť spoločnosti B poskytnúť Zariadenie a plniť si svoje záväzky podľa tejto Zmluvy sú výslovne podmienené včasným plnením zo strany Obchodníka a akejkoľvek tretej strany, ktorú Obchodník angažuje a jej príslušných povinností a záväzkov, vrátane, nie však výlučne, dodávky energie a prevádzky telekomunikačnej linky a sietí potrebných na prevádzku Zariadenia. B nezodpovedá za telekomunikačné siete prevádzkované tretími stranami alebo pripojiteľnosti Zariadenia do takýchto sietí.

 

10. PLATBY

 

10.1 Obchodník sa zaväzuje uhrádzať príslušné poplatky za Zariadenie a za ostatné služby poskytované podľa tejto Zmluvy. Príslušné poplatky za Zariadenie, Príslušenstvo a za ostatné služby spoločnosti B sú uvedené bez DPH.

 

10.2 Mesačné Nájomné a iné opakujúce sa platby budú účtované mesačne a všetky ostatné sumy budú účtované do 15 dní po dodaní, ak nie je uvedené inak.

 

10.3 Ak je Obchodník v omeškaní s úhradou príslušnej čiastky podľa tejto Zmluvy, Obchodník je povinný uhradiť úrok z omeškania vo výške 0,05 % denne zo splatnej sumy, a to odo dňa bezprostredne nasledujúceho po dni splatnosti až do zaplatenia. Ak Obchodník nezaplatí akúkoľvek čiastku splatnú podľa tejto Zmluvy, B je oprávnené, ale nie povinné, zaslať Obchodníkovi písomnú výzvu na zaplatenie. Ak je Obchodník v omeškaní s úhradou akejkoľvek splatnej čiastky po dobu viac ako 30 dní, B je oprávnené pozastaviť poskytovanie všetkých služieb podľa tejto Zmluvy, a to až do úhrady splatnej čiastky spolu s úrokom z omeškania. Pozastavenie poskytovania služieb z dôvodu neuhradenia splatného záväzku Obchodníkom nie je porušením povinnosti B podľa tejto Zmluvy, a B nezodpovedá za akékoľvek nároky v súvislosti s pozastavením poskytovania služieb. Ak je Obchodník v omeškaní s úhradou akejkoľvek splatnej čiastky po dobu viac ako 60 dní, B je oprávnené odstúpiť od tejto Zmluvy s okamžitým účinkom.

 

10.4 Obchodník týmto splnomocňuje a umožňuje B zrealizovať úhradu splatných pohľadávok formou SEPA inkasa medzi podnikateľmi (v anglickom jazyku: SEPA Business To Business Direct Debit process), ak Žiadosť o POS neustanovuje inak. Obchodník je povinný po dobu trvania tejto Zmluvy udržiavať kladný zostatok na účte uvedenom v Žiadosti o POS na účely úhrady pohľadávok B formou SEPA inkasa podľa tejto Zmluvy. Ak nie je v Žiadosti o POS uvedená úhrada prostredníctvom SEPA inkasa medzi podnikateľmi, všetky faktúry sú Obchodníkom splatné v lehote 5 Pracovných Dní po doručení faktúry, v eurách elektronickým prevodom na bankové účty určené spoločnosťou B.

 

11. ZODPOVEDNOSŤ

 

11.1 Pokiaľ v Zmluve alebo v týchto VOP nie je uvedené inak, pri porušení jednotlivých zmluvných povinností Strán, má poškodená Strana v zmysle ustanovenia § 373 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov právo na náhradu škody vzniknutej v súvislosti s porušením zmluvnej povinnosti druhej Strany, ibaže porušujúca Strana preukáže, že porušenie povinností bolo spôsobené okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť v zmysle príslušných ustanovení Obchodného zákonníka.

 

11.2 V prípade, ak Obchodník (i) poruší povinnosť zdržať sa akýchkoľvek zásahov do POS terminálov a ich Softvérového vybavenia, (ii) poruší podmienky licencie k dielam, ktoré sú súčasťou Softvérového vybavenia POS Terminálov podľa týchto VOP alebo (iii) podnikne iné nešpecifikované úkony s cieľom uskutočniť pomocou POS terminálu podvodnú platby, alebo inú neoprávnenú operáciu, bez ohľadu či sa jedná o preukázateľne identifikovaný nekalý neúspešný alebo úspešný pokus, tak je Obchodník povinný zaplatiť B zmluvnú pokutu vo výške 5.000,- EUR (slovom: päťtisíc eur) za každý jednotlivý prípad porušenia.

 

11.3 V prípade, ak Obchodník poruší akúkoľvek inú povinnosť podľa Zmluvy alebo VOP, a toto porušenie neodstráni ani do piatich (5) kalendárnych dní odo dňa doručenia písomného upozornenia na toto porušenie zo strany B, je Obchodník povinný zaplatiť B zmluvnú pokutu vo výške 50,- EUR (slovom: päťdesiat eur) za každý jednotlivý prípad porušenia, a to za každý aj začatý kalendárny týždeň omeškania so splnením predmetnej povinnosti. Ak sa porušenie týka viacerých Obchodných miest, zmluvná pokuta sa uplatní za každé dotknuté Obchodné miesto samostatne.

 

11.4 Obchodník je zaviazaný plniť povinnosť, ktorej splnenie bolo zabezpečené zmluvnou pokutou, aj po jej zaplatení. Zaplatením zmluvnej pokuty takisto nie je dotknutý nárok B na náhradu škody spôsobenej týmto porušením v celom rozsahu.

 

12. TRVANIE ZMLUVY

 

12.1 Táto Zmluva nadobúda účinnosť Dňom Účinnosti a uzatvára sa na dobu určitú v trvaní 36 mesiacov. Strany sa dohodli, že po uplynutí lehoty podľa predchádzajúcej vety, sa Zmluva automaticky predlžuje vždy o 12 mesiacov, a to až do momentu, pokiaľ nedôjde k ukončeniu Zmluvy jedným zo spôsobov uvedených v tejto Zmluve.

 

12.2 Zmluvu je možné ukončiť písomnou dohodou Strán.

 

12.3 Každá zo Strán môže ukončiť túto Zmluvu písomnou výpoveďou aj bez uvedenia dôvodu s výpovednou dobou jeden (1) mesiac, ktorá začína plynúť prvým (1.) dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola písomná výpoveď doručená druhej Strane. Strany sa dohodli, že k zániku Zmluvy na základe výpovede jednej zo Strán podľa tohto bodu môže dôjsť najskôr po uplynutí doby viazanosti trvania Zmluvy (to platí aj pri automatickom predĺžení zmluvy o 12 mesiacov). Ak bude písomná výpoveď jednej zo Strán doručená druhej Strane skôr, ako jeden (1) mesiac pred uplynutím doby viazanosti trvania Zmluvy, dĺžka výpovednej doby sa predlžuje tak, že uplynie súčasne s uplynutím doby viazanosti trvania Zmluvy.

 

12.4 B je oprávnené písomne odstúpiť od tejto Zmluvy z niektorého z nasledovných dôvodov:

a) ak Obchodník neuhradí príslušnú čiastku podľa článku 3;

b) v prípade uskutočnenia alebo pokusu o uskutočnenie podvodnej platby platobnou kartou alebo inej neoprávnenej operácie zo strany Obchodníka (vrátane operácií voči tretím osobám), nedodržanie stanovených limitov na autorizáciu alebo zámerné pozmeňovanie účtovných dokladov pri prijímaní platobných kariet, alebo dôvodné podozrenie z takého konania.

c) opakované dôvodné reklamácie a sťažnosti zo strany zákazníkov Obchodníka na nedostatky spojené s používaním POS Terminálov u Obchodníka.

d) ak vo vzťahu k Obchodníkovi dôjde k podaniu návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok Obchodníka, návrhu na povolenie reštrukturalizácie Obchodníka, vstup Obchodníka do likvidácie alebo zásadné zhoršenie majetkových pomerov Obchodníka, ktoré môže mať podľa názoru B podstatný dopad na schopnosť Obchodníka riadne si plniť záväzky zo Zmluvy;

e) ak Obchodník prestane prijímať platobné karty alebo nemá uzavretú platnú zmluvu o prijímaní platobných kariet s Poskytovateľom Platobných Služieb, a ktorého technická špecifikácia je zahrnutá spoločnosťou B v Zariadení na vykonávanie Prechodu Transakcií;

f) ak Obchodník závažným spôsobom poruší akékoľvek ustanovenie tejto Zmluvy, vrátane článku 5 a takéto porušenie nenapraví v lehote 30 Pracovných Dní nasledujúcich po písomnom oznámení o porušení Obchodníkovi, osobitne sa odvolávajúc na tento článok 12.4f);

g) ak je Obchodník uvedený na akomkoľvek oficiálnom sankčnom zozname, vrátane sankčných zoznamov Úradu kontroly zahraničných aktív Spojených štátov amerických (US Office of Foreign Assets Control, OFAC), sankčnom zozname EÚ a Bank of England.

 

12.5 Obchodník je oprávnený písomne odstúpiť od tejto Zmluvy z niektorého z nasledovných dôvodov:

a) ak vo vzťahu k B dôjde k podaniu návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok B, návrhu na povolenie reštrukturalizácie B, vstup B do likvidácie alebo zásadné zhoršenie majetkových pomerov B, ktoré môže mať podľa názoru Obchodníka podstatný dopad na schopnosť B riadne si plniť záväzky zo Zmluvy;

b) ak B závažným spôsobom poruší akékoľvek ustanovenie tejto Zmluvy a takéto porušenie nenapraví v lehote 30 Pracovných Dní nasledujúcich po písomnom oznámení o porušení B, osobitne sa odvolávajúc na tento článok 5b).

 

12.6 V prípade ukončenia Zmluvy odstúpením od Zmluvy v súlade s týmito VOP Zmluva zaniká dňom doručenia písomného oznámenia odstupujúcej Strany o odstúpení od Zmluvy druhej Strane. Odstúpením od Zmluvy nie sú dotknuté (i) nárok B na úhradu poplatkov za poskytnuté plnenia, (ii) nárok B na zaplatenie sankcií, (iii) nárok B na náhradu škody, (iv) zmluvné ustanovenia týkajúce sa voľby práva, voľby zákona a riešenia sporov a (v) iné ustanovenia, ktoré podľa vôle Strán alebo vzhľadom na svoju povahu majú trvať aj po ukončení Zmluvy.

 

12.7 Strany sa dohodli, že Zmluvu je možné ukončiť výlučne spôsobmi uvedenými v tomto čl. 12; akékoľvek iné spôsoby ukončenia Zmluvy, vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky, sú výslovne vylúčené, a to v najširšom možnom rozsahu, v akom také vylúčenie neodporuje ustanoveniam všeobecne záväzných právnych predpisov, od ktorých sa nemožno odchýliť.

 

13. MLČANLIVOSŤ

 

13.1 Dôverné Informácie sú:

a) akékoľvek údaje alebo informácie, ktoré sú obchodne a konkurenčne citlivé údaje a nie sú verejne dostupné a známe, vrátane, nie však výlučne, produktov, informácií o plánoch, marketingových stratégiách, financiách, prevádzke, vzťahoch so zákazníkmi, profiloch zákazníkov, odhadovaných predajoch, obchodných plánoch, a výsledkov podnikania v minulosti, súčasných a budúcich výsledkov podnikania B alebo Obchodníka, ich spriaznených osôb, zákazníkov, klientov a dodávateľov;

b) akékoľvek vedecké alebo technické informácie, dizajn, proces, postup, vzorec alebo zlepšenie, ktoré majú obchodnú hodnotu a sú utajované, a ich dôvernosť poskytuje B alebo Obchodníkovi alebo akejkoľvek z ich spriaznených osôb konkurenčnú výhodu oproti ich konkurentom; a

c) všetky dôverné alebo vlastné koncepty, dokumentácia, správy, údaje, špecifikácie, počítačový softvér, zdrojový kód, objektový kód, vývojové diagramy, databázy, vynálezy, informácie, know how a obchodné tajomstvo, bez ohľadu na to, či sú alebo nie sú patentovateľné alebo predmetom autorského práva.

 

13.2 S výnimkou povolenia na základe predchádzajúceho písomného oznámenia druhej strany, každá strana:

a) obmedzí prístup svojich zamestnancov alebo zamestnancov jej spriaznených osôb k Dôverným Informáciám, ktoré obdržala, len na tých, ktorí o nich musia vedieť v súvislosti s výkonom práv a povinnosti podľa Zmluvy;

b) poučí svojich zamestnancov, ktorí majú prístup k Dôverným Informáciám o ich dôvernej povahe a o povinnosti zachovať mlčanlivosť podľa tejto Zmluvy;

c) zabezpečí ochranu Dôverných Informácií, aspoň na takej úrovni, akú poskytuje ochrane vlastných informácií a materiálov obdobných Dôverným Informáciám;

d) nezverejní a nesprístupní akékoľvek Dôverné Informácie, ktoré obdržala, tretím stranám;

 

13.3 Povinnosť zachovávať mlčanlivosť a obmedzenia sa nevzťahujú na akékoľvek Dôverné Informácie, ktoré: 

a) boli verejne dostupné pred uzavretím tejto Zmluvy alebo sa následne stali verejne dostupné bez zavinenia príjemcu Dôverných Informácií; 

b) boli ich príjemcom zákonne získané od tretej strany bez povinnosti zachovávať mlčanlivosť vo vzťahu k takejto tretej strane;

c) už strana v súlade so zákonom mala k dispozícií pred ich doručením, priamo alebo nepriamo, od tretej strany;

d) musia byť zverejnené v súdnom alebo správnom konaní, alebo na základe rozhodnutia štátneho orgánu, alebo musia byť zverejnené na základe zákona, v každom z týchto prípadov, ak je to možné, príslušná strana oznámi druhej strane povinnosť zverejnenia a umožní druhej strane, aby na vlastné náklady vynaložila primerané úsilie predísť zverejneniu;

e) sú následne a samostatne vytvorené zamestnancami, poradcami alebo zástupcami príjemcu bez ohľadu na Dôverné Informácie poskytnuté podľa tejto Zmluvy; alebo

f) sú zverejnené príjemcom na základe predchádzajúceho písomného súhlase druhej strany.

 

13.4 V prípade, ak pred uzavretím Zmluvy alebo v rámci jej plnenia Obchodník poskytne B svoje osobné údaje (ak je Obchodník fyzickou osobou) alebo osobné údaje inej fyzickej osoby (osoby oprávnenej v mene a na účet Obchodníka konať alebo vykonávať konkrétne práva zo Zmluvy), ďalej len „dotknutá osoba“, B bude osobné údaje dotknutej osoby spracúvať na účely plnenia Zmluvy alebo aby sa na základe žiadosti Obchodníka vykonali opatrenia pred uzatvorením Zmluvy, a to na právnom základe podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len „Nariadenie GDPR“). Obchodník poskytuje B osobné údaje dotknutej osoby v rozsahu potrebnom pre uzatvorenie a plnenie Zmluvy. B bude osobné údaje dotknutej osoby spracúvať po dobu trvania Zmluvy; po ukončení Zmluvy bude B spracúvať osobné údaje dotknutej osoby len ak je to nevyhnutné na dosiahnutie daného účelu spracúvania, najmä pre potreby fakturácie, prijímania a evidencie platieb, vybavovania sťažností a uplatnenia práv a plnenia povinností v zmysle Nariadenia GDPR a osobitných právnych predpisov. B je ďalej oprávnený osobné údaje dotknutej osoby spracúvať na účely riadneho plnenia právnych povinností B podľa Nariadenia GDPR a osobitných predpisov, a to na právnom základe podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR a na účely oprávnených záujmov B, ktorými je najmä uplatňovanie alebo obhajovanie práv a právnych nárokov B voči dotknutej osobe zo Zmluvy alebo v súvislosti s ňou, a to na právnom základe podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR, vždy však len v nevyhnutnom rozsahu a v súlade s Nariadením GDPR. Oprávneným záujmom spracúvania osobných údajov B je taktiež informovanie Obchodníka o produktoch a službách B, a zasielanie reklamných a propagačných materiálov a obchodnej korešpondencii, t. j. priamy marketing, a to na právnom základe podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR. Obchodník berie na vedomie, že súčasťou Zmluvy sú Informácie o spracúvaní osobných údajov určené dotknutým osobám, poskytnutím ktorých si B splnil svoju informačnú povinnosť prevádzkovateľa pri získaní osobných údajov dotknutej osoby v zmysle čl. 13 a 14 Nariadenia GDPR.

 

13.5 V prípade, ak bude Obchodník sprístupňovať a zadávať alebo B inou formou poskytovať alebo priamo či nepriamo sprístupňovať osobné údaje tretích fyzických osôb (dotknutých osôb, najmä zamestnancov Obchodníka výlučne v rozsahu nevyhnutnom na účely plnenia Zmluvy), Obchodník bude v danom vzťahu vystupovať v právnom postavení prevádzkovateľa a B v právnom postavení sprostredkovateľa. Bližšia úprava právnych vzťahov Obchodníka ako prevádzkovateľa a B ako sprostredkovateľa bude predmetom zmluvy o spracúvaní osobných údajov v zmysle čl. 28 ods. 3 Nariadenia GDPR, ktorá sa uzatvára súčasne so Zmluvou. Obchodník vyhlasuje, že disponuje riadnym právnym základom na spracúvanie osobných údajov dotknutých osôb v zmysle Nariadenia GDPR a je si vedomý svojich povinností ako prevádzkovateľa v zmysle Nariadenia GDPR a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Pokiaľ sa vyhlásenie Obchodníka podľa predchádzajúcej vety ukáže ako nepravdivé alebo sa takým stane a v tejto súvislosti budú B uložené akékoľvek sankcie, Obchodník sa zaväzuje B v plnej miere odškodniť a nahradiť B akékoľvek súvisiace náklady.

 

14. RÔZNE USTANOVENIA

 

14.1 Táto Zmluva a všetky vzťahy s ňou súvisiace sa spravujú príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

 

14.2 Výslovné ustanovenia Žiadosti o POS majú prednosť pred ustanoveniami VOP a Cenníka, s ktorými sú v rozpore.

 

14.3 Táto Zmluva nahrádza všetky predchádzajúce alebo súčasné dojednania a dohody medzi stranami vo vzťahu k predmetu tejto Zmluvy a je úplnou dohodou ohľadne jej predmetu.

 

14.4 Ak akýkoľvek súd rozhodne, že akékoľvek ustanovenie tejto Zmluvy je neplatné alebo nevykonateľné, takéto ustanovenie bude nahradené takým platným a vymožiteľným ustanovením, ktoré vyjadruje úmysel strán a zmysel pôvodného ustanovenia.

 

14.5 B je oprávnená na základe predchádzajúceho písomného oznámenia Obchodníkovi previesť a postúpiť všetky alebo akékoľvek z jej práv a povinností podľa tejto Zmluvy na tretiu osobu, ktorá je riadne oprávnená ponúkať služby podľa tejto Zmluvy Obchodníkovi. Práva a povinnosti Obchodníka patria výlučne Obchodníkovi a nie sú prevoditeľné bez predchádzajúceho písomného súhlasu B, a to bez ohľadu na to, či sa prevod uskutočňuje na základe zmluvy alebo zo zákona.

 

14.6 B môže zabezpečiť časť alebo všetky z poskytovaných služieb prostredníctvom subdodávateľa. B má právo na výber subdodávateľov podľa vlastného uváženia.

 

14.7 B je oprávnená jednostranne meniť tieto VOP alebo Zmluvu kedykoľvek formou písomného oznámenia (vrátane emailu) príslušných zmien týchto VOP alebo Zmluvy Obchodníkovi. Zmeny týchto VOP alebo Zmluvy nadobudnú účinnosť uplynutím lehoty 2 mesiacov nasledujúcich po oznámení zmien Obchodníkovi, pokiaľ Obchodník tieto zmeny nenamietne v uvedenej 2- mesačnej lehote po ich oznámení. V prípade ak Obchodník namietne zmeny VOP alebo Zmluvy oznámené B, B má právo ukončiť Zmluvu písomnou výpoveďou Obchodníkovi s výpovednou dobou 1 (jeden) týždeň. Všeobecné zmluvné podmienky alebo iné obvyklé podmienky nákupu alebo poskytovania služieb Obchodníka sa neuplatňujú a sú výslovne vylúčené.