Koncepcia AML

 

Koncepcia boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu spoločnosti Besteron a.s.

 

Spoločnosť Besteron a. s., so sídlom Teslova 20, 821 02 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 47 866 233,
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, Vložka č.: 341/B je platobnou
inštitúciou oprávnenou vykonávať platobné služby na základe licencie udelenej podľa zákona č. 492/2009
Z.z. o platobných službách Národnou bankou Slovenska (ďalej len „Spoločnosť“) . V rámci svojej činnosti
Spoločnosť uplatňuje prísne pravidlá v súlade s platnou legislatívou Európskej únie a Slovenskej republiky v
oblasti prevencie prania špinavých peňazí a boja proti terorizmu, hlavne ustanovenia zákona č. 297/2008 o
ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a ochrane pred financovaním terorizmu a odporúčania
Metodického usmernenia Národnej banky Slovenska č. 4/2019.


Spoločnosť má vypracovanú vlastnú Koncepciu ochrany v boji proti praniu špinavých peňazí a financovaním
terorizmu (ďalej len „koncepcia AML“). Koncepcia AML je presadzovaná štatutármi i dozornou radou
Spoločnosti. Je zohľadnená aj v organizačnej štruktúre vytvorením samostatného oddelenia a určením
zodpovednej osoby za oblasť AML.


Spoločnosť má vytvorený Programe vlastnej činnosti, ktorý sa pravidelne aktualizuje a ktorý je prístupný
všetkým zamestnancom. Je vypracovaný s ohľadom na predmet činnosti Spoločnosti, klientelu, ako aj
ponúkané služby.


Koncepcia AML obsahuje základné princípy, ktoré Spoločnosť uplatňuje vo vzťahu ku klientom, tak aj vo
vzťahu k vlastným zamestnancom. Všetci zamestnanci každoročne absolvujú školenie AML.
Spoločnosť dodržuje zásadu „Know Your Customer“. V rámci toho identifikuje a overuje identifikáciu
klientov, získava informácie o účele a charaktere ich obchodov, v učených prípadoch zisťuje vlastnícke vzťahy
a konečných užívateľov výhod, zisťuje, či klient sa nenachádza na sankčných zoznamoch, všetky informácie
archivuje a obchodný vzťah monitoruje podľa požiadaviek zákona č. 297/2008 Z.z.


Spoločnosť neuzatvára obchodné vzťahy s klientmi, ktorí sa odmietnu identifikovať.


Program vlastnej činnosti obsahuje prehľad foriem neobvyklých obchodných operácií, každý obchod je
posudzovaný z hľadiska jeho neobvyklosti. Všetky obchodné operácie vyhodnotené ako neobvyklé sú v
zmysle zákona hlásené Finančnej spravodajskej jednotke.

 

V Bratislave dňa 1.10.2022