> > >

Online platby

Úvodné informácie pre e-commerce klientov

Vitajte v Besteron. Ďakujeme, že ste si vybrali naše služby a tešíme sa na vzájomnú spoluprácu. Na úvod sme si pre vás pripravili niekoľko praktických informácií, ktoré vám pomôžu k lepšej orientácii v našom systéme. Veríme, že tu nájdete odpovede na základné otázky, v prípade akýchkoľvek otázok nás však neváhajte kontaktovať na helpdesk@besteron.sk.

 

Obsah:

1. Registrácia, aktivácia, implementácia, prihlásenie do klientskeho prostredia

2. Klientske prostredie a jeho využitie

3. Informácie o notifikáciách

4. Informácie o vyplácaní, výpisoch, faktúrach a párovaní platieb (účtovanie platieb)

5. Refundácie platieb

6. Poplatky a špeciálne prípady vyšších poplatkov

7. Kontaktovanie helpdesku

 

 

 

Registrácia, aktivácia, implementácia, prihlásenie do klientskeho prostredia

 

Po zaregistrovaní a podpise žiadosti bude vaša žiadosť posúdená, overený bude váš web, VOP a iné náležitosti, na základe ktorých môže byť platobná brána schválená. Štandardne sa tak deje v rozmedzí 3 – 10 dní od doručenia podpísanej žiadosti.

Po schválení dostanete na email uvedený v žiadosti akceptačnú správu, v ktorej nájdete informácie o:
- Schválených službách (doménach)
- Dátume aktivácie
- Výške poplatkov
- Dobe vyplácania
- Návode na implementáciu
- Linku do klientskeho prostredia
- Kontaktoch na náš helpdesk


Po prijatí tejto akceptačnej správy môžete platobnú bránu implementovať na svojom webovom sídle, pričom sa na to budete potrebovať prihlásiť do svojho klientskeho prostredia a nájsť v ňom integračné kľúče.
Prihlásenie do klientskeho prostredia (adminu) je jednoduché: Na stránke www.besteron.sk kliknite na tlačidlo Prihlásiť sa v pravom hornom rohu. V prihlasovacom formulári uveďte emailovú adresu, s ktorou ste sa registrovali a svoje heslo. Pokiaľ máte problémy s prihlásením, využite možnosť Zabudli ste heslo, kde si môžete nastaviť nové heslo, prípadne kontaktujte náš helpdesk.
Po prihlásení nájdete svoje integračné kľúče v položke Integrácia – karta Integrácia. Budete potrebovať CID, platobný kľúč a API kľúč. Tieto kľúče sa zadávajú do vašej webovej stránky.
Ak máte v Besteron viac účtov, môžu byť prepojené, aby ste sa nemuseli prihlasovať do každého zvlášť. Väčšinu spoločných účtov prepájame automaticky a nájdete ich v menu položke Ostatné účty. Tlačidlo funguje tak, že môžete byť na akejkoľvek stránke klientskeho prostredia a ak sa prekliknete na iný účet, na danej stránke sa zmenia údaje pre daný účet.

 

 

Klientske prostredie a jeho využitie

 

Ako pracovať s klientskym prostredím nájdete na https://besteron.com/sk/poradna/ako-pouzivat-klientske-rozhranie/

 

 

Informácie o notifikáciách

 

Viac o notifikáciách nájdete na https://besteron.com/sk/poradna/notifikacna-url-a-notifikacny-email/

Dôležité dodatočné informácie:

Plánujeme zmenu notifikačnej služby, kde si bude možné definovať frekvenciu aj smerovanie jednotlivých notifikácií pre rôzne emailové adresy, ale dovtedy Besteron zasiela na všetky uvedené notifikačné adresy všetky typy notifikácií.

 

Všeobecne systém Besteron zasiela:

- okamžité notifikácie o prijatých platbách

- notifikácie o dodatočne potvrdených platbách

- denné a mesačné výpisy za prijaté a vrátené platby

- vyúčtovacie faktúry

- informácie o odstávkach/ výpadkoch

- marketingové informácie o nových funkciách a zmenách v systéme

Tieto notifikačné emaily odchádzajú podľa všeobecných pravidiel na notifikačné adresy, ktoré sú zadané v klientskom prostredí v časti Nastavenia - Notifikačné emaily, ktoré si môže každý klient upraviť.

 

Druhy notifikácií

- okamžité notifikácie o prijatých platbách= každá prijatá platba je oznámená okamžite ako je potvrdená zákazníkovou bankou o úspešnosti platby a všetky systémy si ju môžu v Besteron overiť, aby si zmenili stav objednávky, prípadne vygenerovali lístky. Rovnako je však oznámená aj emailom - notifikáciou

- notifikácie o dodatočne potvrdených platbách= ak Besteron nedostane z banky zákazníka potvrdenie platby okamžite, ale s oneskorením, systém túto informáciu hneď po prijatí z banky spracuje, platbu dodatočne spáruje a potvrdí a informuje notifikačným emailom, že bola dodatočne potvrdená. Na základe tohto stavu/emailu je možné s platbou ďalej pracovať v systémoch obchodníka

- denné a mesačné výpisy za prijaté a vrátené platby = všetky platby za dané obdobie systém zhrnie do jedného prehľadu vo forme xlsx, alebo iných formátov a zašle na notifikačnú adresu. V tomto výpise nájdete všetky detailné informácie o prijatých platbách, ich symboloch, sumách, číslach objednávok, či VS odoslaných platieb pre obchodníkov, na základe ktorých je možné platby spárovať s bankou. Tieto výpisy sú účtovnými podkladmi a zasielame ich štandardne v dennej a mesačnej frekvencii. Platby sú do výpisov zaradzované až pri ich vyplatení z Besteron obchodníkovi

- vyúčtovacie faktúry = Keďže systém Besteron sťahuje poplatok za transakciu okamžite, dokladom k týmto transakčným poplatkom je vyúčtovacia faktúra, ktorú generuje spravidla 3. - 5. deň v mesiaci a zasiela na notifikačné emaily. Faktúra v istých detailoch kopíruje mesačný výpis transakcií, kde spočítava poplatky.

- informácie o odstávkach/ výpadkoch = pre eliminovanie nespokojnosti zákazníkov s možným problémom zaplatiť vždy informujeme čo najskôr, ak sa dozvieme, že niektorý systém banky, alebo inej inštitúcie zapojenej do procesu platby nefunguje, či nemá fungovať. Tieto emaily slúžia na to, aby daný obchodník na to upozornil svojich zákazníkov pri nákupe, prípade obmedzil predaj cez Besteron v tomto období na danej platobnej metóde.

- marketingové informácie o nových funkciách a zmenách v systéme = Besteron je veľmi živý systém, v ktorom sa často niečo mení a posúva klientov vpred, preto sa snažíme tieto zmeny komunikovať

 

 

 Informácie o vyplácaní, výpisoch, faktúrach a párovaní platieb (účtovanie platieb)

 

Doba a spôsob vyplácania

Besteron vypláca všetky platby v podobe denných dávok automaticky na účet klienta. Nie je potrebné si teda prostriedky nijak prevádzať. Dávka sa vytvorí po skončení dňa, kedy boli platby prijímané do Besteron a potvrdené obchodníkovi. Všetky prijaté platby upravené o poplatky, ktoré si Besteron automaticky sťahuje sú spočítané a dávka je vytvorená, a v časti Vyplatené platby klientskeho prostredia čaká na termín vyplatenia.
Dávka sa vypláca s určitým oneskorením z dôvodu povinnej ochrany zákazníka v prípade fraudov. Doba vyplácania je stanovená vždy v žiadosti o poskytovanie služieb, ktorú obchodník podpisuje na začiatku procesu a znamená oneskorenie vyplatenia denných dávok.


V praxi to znamená, že ak máte dobu vyplácania D+7 a ak ste 1. dňa v mesiaci prijali všetky platby v hodnote napr. 100 € a od týchto platieb sa odpočítali poplatky vo výške 6,50 €, tak v klientskom prostredí budete hneď po skončení daného dňa vidieť pripravenú dávku vo výške 93,50 €, s dátumom odoslania 7. dňa toho mesiaca. Na 7. deň Besteron túto dávku odošle na váš účet v banke a vygeneruje výpis všetkých platieb ktoré do tejto dávky spadajú. Ten vám rovnako pošle na notifikačnú adresu. V špeciálnych prípadoch nezvyčajne vysokej transakcie, alebo podozrenia na podvodnú transakciu, či transakciu platenú napr. kradnutou kartou má procesor platieb právo na pozdržanie platby (spravidla 24 hodín) alebo na kontaktovanie klienta za účelom zdokladovania nákupu pokladničným blokom.

 

Výpisy

Besteron zatiaľ zasiela všetkým klientom výpisy na dennej a mesačnej báze vo formátoch XLSX, XML a JSON. Pracujeme na tom, aby sa tieto nastavenia dali tiež meniť podľa predstáv klienta. Výpis je účtovný podklad. K mesačnému výpisu bude zaslaná vždy na začiatku nového mesiaca aj vyúčtovacia faktúra za stiahnuté poplatky.

 

Párovanie platieb

V prvom rade je potrebné si uvedomiť , že pri väčšom množstve platieb je ideálne nastaviť si priamo v účtovnom programe automatický import, ktorý dané údaje porovnáva a páruje na základe pravidiel. Ak je to manuálne, stále to môže byť mierne pracná záležitosť, avšak s jasným postupom.

Platobná brána rozlišuje dva typy VS. V Klientskom prostredí je v časti platobný zámer pri detaile platby uvedený už samostatne údaj Číslo objednávky a systém už rozlišuje VS prijatej platby (od zákazníka Besteron) a odoslanej platby (z Besteron vám - tento nájdete v bankovom výpise a môže združovať viaceré prijaté platby v jednom dni).

 

Všetky tieto symboly nájdete aj na výpise  transakcií, ktorého hlavička obsahuje dané údaje:

 

Na základe tohto výpisu je možné platby párovať.

 

Teda - ak si váš import/ alebo vy vezmete mesačný výpis platieb, uvidíte každú transakciu, ktorá vám bola v danom mesiaci vyplatená - odoslaná z Besteron na váš bankový účet. Teda štruktúra súboru je na základe prijatých transakcií od zákazníkov, ktoré vám boli v danom mesiaci vyplatené (pozor, nie prijaté od zákazníkov, ale vyplatené. Tu môže napríklad na prelome mesiaca vzniknúť otázka prečo vo výpise za napr. apríl, nie je transakcia za objednávku z 30.4 - pretože vyplatená bola až v mesiaci máj a teda bude v májovom výpise)

Pri každej platbe máte viacero identifikátorov, na základe ktorých môžete párovať, kontrolovať.

ID platby je jedinečný identifikátor, ktorý po zadaní v Klientskom prostredí do Platby - Platobný zámer vám ukáže prijatú platbu aj s číslom objednávky a všetkými detailmi o danej transakcii od zákazníka

Dátum a čas - dátum a čas prijatej transakcie od zákazníka

Dátum odoslania - dátum odoslania úhrady - platby v ktorej je zahrnutá táto transakcia z Besteron na Váš bankový účet (podľa tohto údaju sa transakcia dostáva do konkrétneho výpisu - napríklad za máj ak bola odoslaná v máji)

Sumy - prijatá, na vyplatenie, poplatok,...- rozdelenie platby, aby ste vedeli koľko bola prijatá platba od zákazníka, koľko sme stihli poplatku a koľko z transakcie ostali na vyplatenie na bankový účet

Číslo objednávky- číslo objednávky z vášho systému

VS prijatej platby- VS ktorý vidí zákazník na svojom účte pre platbu ktorú odoslal

VS odoslanej platby - VS, ktorý vidíte vy na svojom bankovom účte pri úhrade danej súhrnnej platby (môže obsahovať viacero prijatých platieb/objednávok od zákazníkov)

a ďalšie pomocné identifikátory.

 

Na základe týchto údajov je možné presne dohľadať transakciu/objednávku u vás, ktorá vám bola vyplatená v tej ktorej úhrade.

 

Ako kontrolu môžete urobiť aj manuálne porovnanie v klientskom prostredí:

Vo vašom XLS žiaľ nie sú VS z vášho IB, podľa ktorých by sme vedeli dohľadať konkrétne čísla objednávok, avšak ak si pozeráme vaše Vyplatené platby (tento prehľad máte v klientskom prostredí) a kliknete na ID danej úhrady

 

Uvidíte detail danej úhrady, kde sú vypísané všetky prijaté platby tejto úhrady (v našom príklade je v úhrade len jedná prijatá transakcia). Tu uvidíte VS prijatej platby (ten, ktorý vidia vaši zákazníci):

Podľa tohto VS si viete platbu nájsť v prehľade Prijaté - Platobný zámer, po zadaní tohto VS do filtra a vidíte tým pádom aj číslo objednávky:

 

Ak by ste si vo svojom účtovnom programe nastavili jednorazovo tieto párovacie pravidlá, stačilo by, aby ste si "naimportovali" náš výpis za dané obdobie a program by sa o to postaral. Takto to majú vyriešené všetci klienti s väčším počtom transakcií.

 

Faktúry

Za stiahnuté poplatky pre všetky prijaté platby vám Besteron vždy na začiatku mesiaca (spravidla je to 3. – 5. deň v novom mesiaci) vystaví vyúčtovaciu faktúru za dané transakcie a ich poplatky.

Táto faktúra obsahuje všetky záznamy o prijatých platbách podobne ako výpis a ku každej je vyčíslený aj poplatok. Tieto poplatky sú spočítané.

Transakčné poplatky platobnej brány sú oslobodené od DPH, podľa zákona o dani z pridanej hodnoty §39 zákona 222/2004 o DPH. -  preto nečakajte vyčíslenie DPH na tejto faktúre.

Všetky faktúry zasielame na notifikačné adresy a môžete si ich stiahnúť aj v klientskom prostredí.

 

 

Refundácia platieb

 

Ako refundovať platby nájdete na https://besteron.com/sk/poradna/ako-vratit-refundovat-platbu/

 

Doplňujúce informácie:

Refundácie sa realizujú z prijatých platieb, ktoré zákazníci urobili cez bránu vo vašom eshope, t.j. zrážkou z platby.

Z prijatých platieb, ktoré vám majú byť v daný deň vyplatené (môžete si ich skontrolovať v klientskom prostredí v časti Vyplatené platby)  sa refundácia vykoná.

Ak je však stav tohto "flow" aktuálne nízky (v daný deň nemáte dostatok prostriedkov ktoré sa majú vyplatiť na váš účet na pokrytie výšky refundovanej platby), systém čaká na nové prijaté platby (novú dávku, ktorá sa má vyplatiť) a až keď je táto vyplácaná dávka v dostatočnej výške, refundácia sa automaticky zrealizuje.

Alternatívnym spôsobom je vytvorenie si špeciálnej finančnej rezervy v Besteron, z ktorej sa budú refundácie sťahovať. Na podrobnosti tohto spôsobu sa, prosím, opýtajte priamo nášho helpdesku.

Posledným možným spôsobom refundácie je kontaktovanie klienta a získanie jeho IBAN-u a zaslanie prostriedkov mimo systému Besteron.

Vo výpise  sa refundácia bude zobrazovať ako vrátená platba.

 

Saldokonto

Našim klientom nevytvárame a nevedieme účty, prijaté platby vyplácame priamo na ich bankové účty. Z tohto dôvodu vám nie je možné podať informácie o zostatkoch k danému dátumu.

Pre výpočet zostatku prijatých platieb po odpočítaní poplatkov, ktoré majú byť klientovi ešte aktuálne vyplatené máme prehľad úhrad v klientskom prostredí pod Platby - Vyplatené.

Ilustračný obrázok:

 

 

Poplatky a špeciálne prípady vyšších poplatkov

 

V našej platobnej bráne využívame schému poplatkov Blended, ktorá je pre klientov výhodná a spája všetky poplatky spolu (transakčný poplatok, scheme fee a interchange fee).

Dovoľte nám vysvetliť štruktúru poplatkov pri transakcii:

1. Transakčný poplatok, BESTERON FEE je poplatok poskytovateľovi

2. SCHEME FEE je medzibankový poplatok alebo poplatok za spracovanie transakcie. Jeho výška závisí od toho, kde bola karta vydaná, cca 0,1 %

3. Poplatok za použitý typ karty tzv. IF FEE a ten je pri bežných kartách vydaných v EU pre fyzické osoby priemerne 0,25 % a pri biznis kartách a kartách vydaných mimo EU priemerne 1,25 % a viac . IF FEE poplatok nevie žiaden poskytovateľ ovplyvniť.

O vysvetlení pojmov a poplatkov si prečítate viac na https://besteron.com/sk/poradna/dolezite-pojmy-pri-online-platbach/

Vo výnimočných prípadoch sa môžete stretnúť s platbami kartami, ktoré boli vydané bankou mimo EÚ alebo business kartami, kde EÚ nemôže regulovať výšku poplatku za transakciu a tento poplatok býva spravidla vyšší (okolo 1,25 % a viac). Je to ale len jeden z poplatkov, ktoré sa napočítavajú a preto pri týchto transakciách môže vyjsť celkový poplatok viac ako bežne.

 

 

Kontaktovanie helpdesku

 

Náš helpdesk pracuje v nasledovnom režime:

PO – PI:

Medzi 8 – 16 (kontakt emailom, telefonicky, chat)

Medzi 16 – 20 (kontakt emailom)

 

SO – NE a sviatky:

Medzi 8 – 20 (kontakt emailom, telefonicky, chat)

 

Pri kontaktovaní helpdesku si prosím vždy pripravte identifikačné údaje:

- Názov spoločnosti

- IČO

- Produkt, ktorý u nás využívate: platobná brána (názov domény)

 

Ak potrebujete preveriť konkrétnu platbu, prosím, pripravte si:

- Číslo objednávky

- VS platby

- Dátum a čas platby

- Čiastka

 

Pri telefonickom kontakte a chate sa môže stať, že váš hovor nebude prevzatý okamžite alebo bude zmeškaný. V tom prípade prosíme o chvíľu strpenia, naši pracovníci sa vám ozvú späť čo najskôr ako to pôjde.

 

Aktualizované 01.04.2024
Našli ste neaktuálne informácie? Dajte nám vedieť!

Pomohla vám táto odpoveď?

Nenašli ste odpoveď? Sme tu každý deň 8.00 - 20.00

Kontaktujte nás